hakan tok
  ilac z
 
Z Harfi İle Başlayan İlaçlar
 
Z
Zaditen Oral Damla
Ketotife
Ambalaj: 1mg/mLx25 mL’lik ambalaj.
Zaditen Şurup
Ketotifen
Ambalaj: 1 mg/5 mLx100 mL’lik şişe
Zaditen Tablet
Ketotifen
Ambalaj: 1 mgx30 tablet
Zaditen SRO FilmTablet
Ketotifen
Ambalaj: 2 mgx30 tablet.
End.:Uzun sürelikoruyucu olarak bronşiyal astma (karışık dahil bütün formları),alerjik bronşitin, saman nezlesi eşliğinde astmatik semptomlarınuzun süreli profilaksisi, çeşitli alerjilerin, alerjik rinitin,alerjik rinitin deri reaksiyonlarının profilaktik ve semptomatiktedavisinde endikedir. Astma krizi anında verilmesi, krizi ortadankaldırmaz. Multisistem allerjik rahatsızlıkların tedavi ve korunmasında;akut ve kronik ürtiker, atopik dermatit, allerjik rinit ve konjunktivitteendikedir.
Kontr.E.:Bilinenkontrendikasyonu yoktur.
Uyar.: Kesin gereksinim olmadıkça gebelereve emzirenlere verilmemelidir. Uzun süreli ketotifen tedavisinebaşlandığında kullanılmakta olan antiastmatik ilaçlar ani olarakkesilmemelidir. Steroide bağımlılığı olan hastalarda adrenokortikalyetmezlik bulunabileceğinden özellikle sistemik kortikosteroidlerve ACTH ani olarak kesilmemelidir. Tedavinin ilk günlerinde reaksiyonlarbozulabileceğinden, hastalar araba veya makine kullanırken dikkatetmeleri konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:Tedavininbaşında sedasyon ve bazı olgularda ender olarak ağız kuruluğu vebaş dönmesi görülebilir. Ender olarak kilo artışı görülebilir.
Etkileş.:Sedatiflerin,hipnotiklerin, antihistaminiklerin ve alkolün etkisi ketotifenlekuvvetlenebilir. Oral antidiyabetiklerle kullanıldığında çok enderolarak trombosit sayımında reversibl bir azalma görülmüştür.
Doz Önerisi:Zaditen Oral Damla: 6 ay-3 yaş arası çocuklara günde 2 kez sabah ve akşamkg/vücut ağırlığı başına 0.05 mg (1 damla), örneğin 10 kg ağırlığındakiçocuğa sabah ve akşam 10’ar damla verilir. Zaditen SROTablet: Günlük dozerişkinlere akşamları 1 tablet verilir. Gereğinde doz günde 2 bölünmüşdoz halinde 4 mg’ye çıkarılabilir. Yüksek dozda başlangıçta dahahızlı bir etki beklenebilir. 3 yaşın üzerindeki çocuklara akşamları1 tablet verilir
Zalain Vajinal Supozituvar
Sertakonazol
Ambalaj: 300mgx1 supozituvar.
End.:Vajinalmukozanın kandida enfeksiyonlarının lokal tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:İmidazolgrubu antimikotiklere duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Kandidiazis doğrulandıktan sonra,mantarın gelişmesine yol açan ve ilerlemesini artıran ekolojik faktörler iyicearaştırılmalıdır. Sistemik emiliminin çok düşük olmasından dolayı, gebelikterisk-yarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanılabilir.
Yan E.: Nadir olarak, alerji ve lokalintolerans belirtileri olan ve tedaviye devam edildiği taktirde genel olarakkaybolan yanma veya şiddetli kaşıntı hissi görülebilir.
Etkileş.:Yırtılmariskinden dolayı lateks prezervatif ve diyaframlar ile birlikte kullanımıönerilmemektedir. Vajinaya lokal uygulama, lokal spermisidal kontrasepsiyonuinaktive edebilir. Bu nedenle spermisidler ile birlikte kullanımıönerilmemektedir.
Doz Önerisi: Tek doz halinde, gece yatmadan önce, tercihen yatarpozisyonda vajina içine derin olarak uygulanmalıdır. Klinik belirtiler devamettiği takdirde, ikinci bir vajinal supozituvar 7 gün sonra tekraruygulanmalıdır
Zalvor Deri Kremi
Permetrin
Ambalaj: 50 mg/gx30 g’lik tüp
Zalvor Saç Kremi
Permetrin
Ambalaj: 10 mg/gx59 mL’lik plastik şişe.
End.:Baş bitienfestasyonlarının tedavisinde ve risk altındaki insanların başbiti enfestasyonlarından korunmasında endikedir.
Kontr.E.:Piretroidler,piretrinler ve permetrine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Sadece dıştan kullanım içindir.Gözler için irritan değildir. Ancak kazara bulaşırsa, gözler hemenbol temiz su ile yıkanmalıdır. Hayvan çalışmalarında, gebelik sırasındapermetrin uygulaması nedeniyle fetusun zarar gördüğünü belirtenherhangi bir bilgi elde edilmemiştir. Permetrinin çok az bir yüzdesisüte geçebildiğinden, sütteki konsantrasyonlarının yenidoğan/bebekiçin herhangi bir risk oluşturması beklenmez.
Yan E.: Genelde iyi tolere edilir. Çokaz kişide baş derisinde eritem, döküntü ve/veya irritasyon (yanma/batmaveya karıncalanma) görüldüğü bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Zalvor Deri Kremi: Tek doz halinde erişkinlerde ve 12 yaşın üstündekiçocuklarda 1 tüp; 5-12 yaş arasında ½ tüp; 1-5 yaş arasında ¼ tüp ve 2aylıktan 1 yaşına kadar çocuklarda 1/8 tüp uygulanır. Bazı erişkinlerdebir tüp kullanılması gerekebilirse de 2 tüpten fazlası kullanılmamalıdır
Zandid Tablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx30 ve 60 tablet
End.:Duodenalülser, selim gastrik ülser, steroid olmayan antienflamatuvar ajanlarabağlı ülserlerin tedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülserolan hastalarda steroid olmayan antienflamatuvarlar ilaçların(aspirin dahil) neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde,ameliyat sonrası ülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromutedavilerinde, ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal)yemeklerle ilişkili veya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha öncebelirtilen durumlarla ilişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde,ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde kullanılır.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.: Ranitidin plasentadan geçerve insan sütü ile de atılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunluolmadıkça kullanılmamalıdır. Ağır renal yetmezliklerde dozajazaltılmalıdır. Hepatik bozukluğu olanlarda dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren revresibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük ortalama doz sabah ve akşam yatmadan önceolmak üzere 2×150 mg veya yatmadan önce tek doz halinde 300 mg’dir. Nüksedendurumlarda gece yatmadan önce 150 mg uygulanır. Asit aspirasyonununönlenmesinde anesteziden birkaç saat önce 1 tablet ve Zollinger-Ellisonsendromunda günde 3×150 mg kullanılır. Bu durumda günlük doz 600-900mg’ye kadar çıkarılabilir. Tedavi süresi komplike olmayan durumlarda 4-6hafta ve komplike durumlarda 8 haftadır
Zantac Ampul IM/IV
Ranitidin HCI
Ambalaj: 50 mg/2 mLx10 ampul
Zantac Efervesan Tablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx14 tablet :: 300 mgx10 tablet.
Zantac FilmTablet
Ranitidin HCI
Ambalaj: 150 mgx30 tablet :: 300 mgx30 tablet
Zantac Şurup
Ranitidin HCI
Ambalaj: 15 mg/mLx150 mL’lik cam şişe.
End.:Oralformlar: Duodenal ülser, selim gastrikülser, steroid olmayan antienflamatuvar ajanlara bağlı ülserlerintedavisinde, özellikle geçmişinde peptik ülser olan hastalardasteroid olmayan antienflamatuvarlar ilaçların (aspirin dahil)neden olduğu duodenal ülserlerin profilaksisinde, ameliyat sonrasıülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromu tedavilerinde,ağrıyla karakterize (epigastrik ve retrosternal) yemeklerle ilişkiliveya uykuda rahatsızlık veren, fakat daha önce belirtilen durumlarlailişkili olmayan, kronik epizodik dispepsilerde, ağır hastalardastres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserli hastalardatekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelson sendromu profilaksisindekullanılır. Ampul: Duodenal ülser, selim gastrik ülser, ameliyat sonrasıülser, reflü özofajit ve Zollinger-Ellison sendromu tedavilerinde;ağır hastalarda stres ülserlerinin profilaksisinde, peptik ülserlihastalarda tekrarlayan kanamaların profilaksisinde, Mendelsonsendromu profilaksisinde endikedir.
Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlık halinde kontrendikedir.
Uyar.:Oral formlar: Ranitidin plasentadan geçer veinsan sütü ile de atılır. Gebelerde ve emziren annelerde zorunluolmadıkça kullanılmamalıdır. Ağır renal yetmezliklerde dozajazaltılmalıdır. Hepatik bozukluğu olanlarda dikkatli olunmalıdır.Ampul: Genellikle kardiyak ritm bozukluklarınayatkınlığı olan hastalarda, hızlı ranitidin enjeksiyonuna bağlıolarak bradikardi bildirilmiştir. Önerilen enjeksiyon hızları aşılmamalıdır.
Yan E.:Nadirenbradikardi ve AV blok rapor edilmiştir. Az sayıda hastada artralji,kusma/bulantı, diyare, kabızlık, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi,akomodasyon bozukluğunu düşündüren reversibl bulanık görme görülmüştür.Özellikle çok ağır hasta ve yaşlılarda nadiren revresibl mental konfüzyon,halüsinasyonlar, depresyon ve ajitasyon bildirilmiştir.
Doz Önerisi:Zantac Ampul: 50 mg 20 mL’ye seyreltilerek, her 6-8 saatte bir yavaşIV enjeksiyon (2 dakikanın üstünde); 2 saatlik, saatte 25 mg dozdaaralıklı IV enfüzyon şeklinde 6-8 saat aralarla tekrarlanır. Her6-8 saatte bir IM enjeksiyon şeklinde verilebilir. Ağır hastalarda,stres ülserlerinden ileri gelen üst gastrointestinal kanamalarınprofilaksisinde 50 mg yavaş IV enjeksiyona ilaveten 0.125-0.250mg/kg/saat dozu devamlı IV enfüzyon şeklinde verilebilir
Zavedos Flakon
İdarubisin HCI
Ambalaj: 5 mgx1 flakon :: 10 mgx1 flakon.
End.:Erişkinlerdekinükseden veya inatçı non-lenfositer lösemilerde remisyon sağlamakamacıyla erişkinlerde ve çocuklarda akut lenfositer löseminin sekondertedavisinde kullanılır.
Kontr.E.:Ağır böbrekve karaciğer yetmezliği veya kontrol altına alınamamış bir enfeksiyonvarlığında uygulanmamalıdır.
Uyar.: İdarubisin lösemi kemoterapisinde deneyimlihekimlerin denetimi altında kullanılması gereken bir ilaçtır.Fatal olabilen konjestif kalp yetmezliği, akut ve hayatı tehdit edenaritmiler veya diğer kardiyomiyopatiler şeklinde görülen miyokardtoksisitesi tedavi sırasında veya terapi sona erdikten birkaçhafta sonra görülebilir.
Çocuk doğurma çağındaki kadınlar,gebelikten kaçınmaları konusunda uyarılmalıdır. Anneler, idarubisinle tedavisırasında bebeklerini emzirmemeleri konusunda uyarılmalıdır.
Yan E.:En önemliiki yan etkisi myelosupresyon ve kardiyak toksisitedir. Diğer yanetkiler arasında hastaların çoğunda görülen reversibl alopesi,akut bulantı ve kusma, mukozit, özofajit ve diyare, ateş, titreme,deri döküntüsü ve karaciğer enzimlerinde ve bilirubinde yükselmesayılabilir. İdarubisinin tek başına veya sitarabinle birliktekullanımıyla ağır, bazan öldürücü enfeksiyonlar görülmüştür. İdarubisinuygulandıktan sonraki 1-2 gün boyunca idrar kırmızı renk alabilir.
Etkileş.:İdarubisingüçlü bir myelosupresandır ve benzer etkiye sahip başka ilaçlarlakombine kemoterapi uygulanması, additif myelosupresif etkiyeyol açabilir.
Doz Önerisi:Akut non-lenfositer lösemi: Erişkinlerde önerilen doz sitarabinlekombine olarak 3 gün süreyle günde IV yolla 12 mg/m2’dir. ANLL’de tek başınaveya kombine olarak kullanıldığında önerilen başka bir doz tablosuise 5 gün süreyle günde IV yolla 8 mg/m2’dir. Akut lenfositer lösemi: Tek başına kullanıldığındaALL’de önerilen doz erişkinlerde 3 gün süreyle günde IV yolla 12 mg/m2;çocuklarda 3 gün süreyle 10 mg/m2’dir
Zedprex Kapsül
Fluoksetin HCI
Ambalaj: 20 mgx20 kapsül.
End.:Depresyonve buna eşlik eden anksiyetenin, ayrıca bulimia nevroza ve obsesif-kompulsifhastalık tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Fluoksetinekarşı aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Fluoksetin tedavisi sırasında etiyolojisi bilinmeyenderi döküntüsü geliştiği takdirde ilacın kullanımı durdurulmalıdır.Fluoksetin ile tedavi edilen hastaların %10-15’inde anksiyete, sinirlilikve uykusuzluk görülmüş ve hastaların %5 kadarı bu advers etkilernedeniyle tedaviyi yarıda kesmiştir. Şiddetli böbrek yetmezliğiolan hastalara verilmemelidir. Bir MAO inhibitörünün kullanımınason verildikten sonra fluoksetin tedavisine başlanacağı zaman,aradan en az 14 gün geçmiş olması gerekir. Daha güvenli başka bir seçenekvarsa gebelerde kullanılmamalıdır. Bebeğini emziren annelereverilmemelidir. Herhangi bir psikoaktif ilacın, muhakeme yeteneğinive becerileri olumsuz yönde etkileyebileceği konusunda hastalaruyarılmalıdır.
Yan E.:Bulantı,diyare, ağız kuruması, iştah kaybı, dispepsi, kusma; baş ağrısı, sinirlilik,uykusuzluk, uyuşukluk, anksiyete, tremor, göz kararması, yorgunluk,libido azalması, konvülsiyonlar görülebilir. Hipomani ya da mani degörülmüştür. Diskinezi, hareket bozuklukları ve nöroleptik habissendrom-benzeri olaylar bildirilmiştir. Farenjit, dispne, deri döküntüsüve/veya ürtiker, aşırı terleme, serum hastalığı ve anafilaktoidreaksiyonlardan söz edilmiştir. Genellikle reversibl karakter taşıyansaç dökülmesi bildirilmiştir. Cinsel fonksiyon bozukluğu da (orgazmgecikmesi ya da inhibisyonu) bildirilmiştir.
Etkileş.:Lityumufluoksetinle birlikte kullanan hastalarda lityum toksisitesi bildirilmiştir.Flekainid, enkainid, vinblastin, karbamazepin ve trisiklik antidepresangibi ilaçlarla birlikte fluoksetin kullanılacağı zaman, bu ilaçlaraen düşük dozajda başlanmalı ya da ilaçların dozları mümkün olan endüşük miktara indirilmelidir. Triptofan ile birlikte fluoksetinkullanan az sayıda hastada ajitasyon, huzursuzluk ve gastrointestinalsemptomlar bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen günlük doz 20 mg’dir. Hergün veya 2-3 günde bir kez 20mg ile başlanabilir. Yemeklerden sonra bağımsız olarak kullanılabildiğiiçin günde 1 kez aç veya tok karnına 1 kapsül, tercihen sabah veya öğlenalınır. Antidepresan etki en az 4 hafta sonra ortaya çıkabilir.Klinik çalışmalarda 80 mg’ye kadar dozlar denenmiş olmasına rağmen,20 mg/günlük doz yeterli klinik etkinin sağlanmasına olanak vermiştir.Eğer gerekirse, belirli olgularda birkaç haftalık kullanımdan sonradoz 20 mg’lik kısımlar halinde arttırılabilir. Azami günlük doz 80mg’dir. 20 mg’den fazla günlük dozlar bölünmelidir. Özel olgularda uygulamafrekansı azaltılarak doz düşürülmelidir (örn. iki günde bir 20 mg).Yaşlı ve zayıf hastalara günde 60 mg’den fazla verilmemelidir
Zefan Solüsyon
Benzalkonyum klorür%10
Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik şişe
End.:Cilt, mukozave yanıklarda antiseptik olarak, cildin operasyona hazırlanmasında,cerrahların el ve kollarının dezenfeksiyonunda, göz irrigasyonunda,vücut boşlukları, mesane, üretra ve vajinal duşlarda endikedir.Tam bir sterilizasyon beklenmemelidir.
Kontr.E.: İrritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğindenokluzif pansumanlarda, alçı uygulamasında, anal ve vajinal tamponlardakullanılmamalıdır. Gözlere değdirilmemelidir.
Uyar.: Haricen kullanılır. Çözeltilermusluk suyu ile hazırlanmamalı, distile su veya kaynatılıp soğutulmuşsu kullanılmalıdır. Kuvvetli sabun çözeltileriyle, kloroksilenolve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, anyonikdeterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır.
Etkileş.:Alüminyum,benzilefedrin, %5 borik asit, karamel, sitrik asit, etil paraben, hidrojenperoksit, iyot, kaolin, lanolin, fizostigmin pilokarpin nitrat (%3veya daha yoğun), potasyum iyodür, potasyum permanganat, saponin(‰1-0.5), salisilatlar, gümüş tuzları, sodyum sitrat ve tartarat,sodyum lauril sülfat, çinko oksit, çinko peroksit ve çinko sülfat ilegeçimsizdir.
Doz Önerisi: Ameliyat öncesi hazırlıkta 1/750, enfekte yaralarda1/3000-1/20.000, mukoza ve soyulmuş derilerde 1/5000-1/10.000, vajinalduş ve irrigasyonda 1/2000-1/5.000, epiziyotomi sonrası bakımda1/5.000-1/10.000, meme ve meme başı bakımında 1/1000-1/2000, mesane veüretra irrigasyonunda 1/5000-1/20.000, mesane retansiyon lavajında1/20.000-1/40.000, sızıntı ve açık yaralarda 1/2000-1/5000, irrigasyonluıslak veya açık sargıda 1/5000, oftalmolojide 1/5000-1/10.000 ve aletdezenfeksiyonunda 1/100’lük dilüsyonlar kullanılır
Zeffix FilmTablet
Lamivudin
Ambalaj: 100mgx28 ve 84 tablet.
End.: Kronik hepatit B’li ve hepatitB virüs (HBV) replikasyonu kanıtlanan 16 yaş ve üzeri hastaların tedavisindekullanılır.
Kontr.E.: Lamivudine aşırı duyarlılıkgösteren hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalar tedavi sırasında kronikhepatit B tedavisinde uzman bir hekim tarafından düzenli olarakkontrol edilmelidir. Orta veya şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalardadoz azaltılmalıdır. Lamivudin tedavisinin hepatit B virüsününbaşkalarına bulaşma riskini azalttığı kanıtlanmamıştır. Gebeliktebeklenen yararları riskini dengeliyorsa kullanılmalıdır. Annesütündeki lamivudin konsantrasyonlarının emzirilen bebeklerdetoksisiteye yol açma olasılığının az olduğunu göstermektedir.
Yan E.: Lamivudin klinik çalışmalardakronik hepatit B hastalarında iyi tolere edilmiştir. En yaygın bildirilenadvers olaylar kırıklık, bitkinlik, solunum yolu enfeksiyonları,baş ağrısı, karında rahatsızlık ve ağrı, bulantı, kusma ve diyaredir.HIV enfeksiyonu olan hastalarda, pankreatit ve periferal nöropati(veya parestezi) olguları bildirilmiştir; ancak lamivudin ileilişkisi açık değildir. HIV hastalarında nükleosid analogları ilekombinasyon tedavisinde genellikle şiddetli hepatomegali ve hepatiksteatozis ile birlikte laktik asidoz olguları bildirilmiştir. Dekompansekaraciğer hastalığı olan hepatit B hastalarında bu gibi advers etkilernadiren bildirilmişse de bu olayların lamivudin tedavisine bağlıolduğu kanıtlanmamıştır.
Etkileş.: Trimetoprim ile birlikte verildiğindeilaç etkileşme olasılığı düşünülmelidir. Lamivudin ile verildiğindezidovudin için Cmaks’ta orta derecede bir artış (%28) gözlenmiştir.
Doz Önerisi: Önerilen Zeffix dozajı günde bir kez 100mg’dir. Zeffix yiyeceklerle veya yiyeceksizalınabilir. HBeAg ve/veya HBsAg serokonversiyonu olduğu zamanimmün sistemi yeterli hastalarda Zeffix ’in kesilmesi düşünülmelidir.Kreatinin klirensi 50 mL/dak’dan az olan hastalarda dozaj azaltılmalıdır
Zefiran Forte Solüsyon
Benzalkonyum klorür%10
Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik ambalaj
End.:Cilt, mukozave yanıklarda antiseptik olarak, cildin operasyona hazırlanmasında,cerrahların el ve kollarının dezenfeksiyonunda, göz irrigasyonunda,vücut boşlukları, mesane, üretra ve vajinal duşlarda endikedir.Tam bir sterilizasyon beklenmemelidir.
Kontr.E.: İrritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğindenokluzif pansumanlarda, alçı uygulamasında, anal ve vajinal tamponlardakullanılmamalıdır. Gözlere değdirilmemelidir.
Uyar.: Haricen kullanılır. Çözeltilermusluk suyu ile hazırlanmamalı, distile su veya kaynatılıp soğutulmuşsu kullanılmalıdır. Kuvvetli sabun çözeltileriyle, kloroksilenolve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, anyonikdeterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır.
Etkileş.:Alüminyum,benzilefedrin, %5 borik asit, karamel, sitrik asit, etil paraben, hidrojenperoksit, iyot, kaolin, lanolin, fizostigmin pilokarpin nitrat (%3veya daha yoğun), potasyum iyodür, potasyum permanganat, saponin(‰1-0.5), salisilatlar, gümüş tuzları, sodyum sitrat ve tartarat,sodyum lauril sülfat, çinko oksit, çinko peroksit ve çinko sülfat ilegeçimsizdir.
Doz Önerisi: Mesane yıkanması: 2.5 mL’ye 1.25 litre su. Vajinalyıkama: 2.5 mL’ye 1.25 litre su; 5 mL’ye 1 litre su. Göğüs ve meme ucu koruyucusuhijyenik bakım: 5-10 mL’ye 1 litre su. Giysilerin sterilizasyonu:2.5 mL’ye 1 litre su. Genel dezenfektan: 10 mL’ye 1 litre su. Cilt antisepsisi:5-10 mL’ye 1 litre su. Kesik, ısırık, sıyrık gibi yaraların temizliği:2.5 mL’ye 1.25 litre su; 10 mL’ye 1 litre su. Çeşitli cerrahi aletlerlemakine aksamının temizlik ve dezenfeksiyonunda: 10 mL’ye 1 litresu
Zefol Solüsyon
Benzalkonyum klorür%10
Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik şişe
End.:Cilt, mukozave yanıklarda antiseptik olarak, cildin operasyona hazırlanmasında,cerrahların el ve kollarının dezenfeksiyonunda, göz irrigasyonunda,vücut boşlukları, mesane, üretra ve vajinal duşlarda endikedir.Tam bir sterilizasyon beklenmemelidir.
Kontr.E.: İrritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğindenokluzif pansumanlarda, alçı uygulamasında, anal ve vajinal tamponlardakullanılmamalıdır. Gözlere değdirilmemelidir.
Uyar.: Dıştan kullanılır. Çözeltilermusluk suyu ile hazırlanmamalı, distile su veya kaynatılıp soğutulmuşsu kullanılmalıdır. Kuvvetli sabun çözeltileriyle, kloroksilenolve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, anyonikdeterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır.
Etkileş.:Alüminyum,benzilefedrin, %5 borik asit, karamel, sitrik asit, etil paraben, hidrojenperoksit, iyot, kaolin, lanolin, fizostigmin pilokarpin nitrat (%3veya daha yoğun), potasyum iyodür, potasyum permanganat, saponin(‰1-0.5), salisilatlar, gümüş tuzları, sodyum sitrat ve tartarat,sodyum lauril sülfat, çinko oksit, çinko peroksit ve çinko sülfat ilegeçimsizdir.
Doz Önerisi: Vajina duşu ve yıkamalarında 2-5 mL; idrar kesesive üretra yıkamalarında 1 mL; mukoza ve soyulmuş derilerin dezenfeksiyonunda1-5 mL; enfekte deri ve yaralarda 10 mL; göz ve kulak yıkamalarında1 mL; ameliyat öncesi deri dezenfeksiyonunda 10 mL; termometre,kateter ve metalik cerrahi aletlerin dezenfeksiyonu ve korunmasında10 mL’lik solüsyon 1 litre suda seyreltilerek kullanılır. Aletlerinkorunması için kullanılacak solüsyona ‰1 sodyum nitrat katıldığında,paslanma önlenir
Zefort Solüsyon
Benzalkonyum klorür%10
Ambalaj: 1000 mL’lik şişe
End.:Cilt, mukozave yanıklarda antiseptik olarak, cildin operasyona hazırlanmasında,cerrahların el ve kollarının dezenfeksiyonunda, göz irrigasyonunda,vücut boşlukları, mesane, üretra ve vajinal duşlarda endikedir.Tam bir sterilizasyon beklenmemelidir.
Kontr.E.: İrritasyon ve kimyasal yanıklara yol açabileceğindenokluzif pansumanlarda, alçı uygulamasında, anal ve vajinal tamponlardakullanılmamalıdır. Gözlere değdirilmemelidir.
Uyar.: Haricen kullanılır. Çözeltilermusluk suyu ile hazırlanmamalı, distile su veya kaynatılıp soğutulmuşsu kullanılmalıdır. Kuvvetli sabun çözeltileriyle, kloroksilenolve lizol çözeltileri gibi sabun içeren antiseptiklerle, anyonikdeterjan bulunan çözeltilerle karıştırılmamalıdır.
Etkileş.:Alüminyum,benzilefedrin, %5 borik asit, karamel, sitrik asit, etil paraben, hidrojenperoksit, iyot, kaolin, lanolin, fizostigmin pilokarpin nitrat (%3veya daha yoğun), potasyum iyodür, potasyum permanganat, saponin(‰1-0.5), salisilatlar, gümüş tuzları, sodyum sitrat ve tartarat,sodyum lauril sülfat, çinko oksit, çinko peroksit ve çinko sülfat ilegeçimsizdir.
Doz Önerisi: Ameliyat öncesi hazırlıkta 1/750, enfekte yaralarda1/3000-1/20.000, mukoza ve soyulmuş derilerde 1/5000-1/10.000, vajinalduş ve irrigasyonda 1/2000-1/5.000, epiziyotomi sonrası bakımda1/5.000-1/10.000, meme ve meme başı bakımında 1/1000-1/2000, mesane veüretra irrigasyonunda 1/5000-1/20.000, mesane retansiyon lavajında1/20.000-1/40.000, sızıntı ve açık yaralarda 1/2000-1/5000, irrigasyonluıslak veya açık sargıda 1/5000, oftalmolojide 1/5000-1/10.000 ve aletdezenfeksiyonunda 1/100’lük dilüsyonlar kullanılır
Zeldox Kapsül
Ziprasidon HClmonohidrat
Ambalaj: 20 mgx56 kapsül :: 40 mgx56 kapsül :: 60 mgx56kapsül :: 80 mgx56 kapsül.
End.: Şizofreni ve ilişkili psikozların tedavisi ile psikotik özellikleri olan ya da olmayan bipolarbozukluklarda görülen akut manik veya mikst epizodların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Ziprasidona karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalarda kullanılmamalıdır. QT aralığında uzama olduğu bilinen hastalarda,konjenital uzun QT sendromu, yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,dekompanse kalp yetmezliği, sınıf IA ve sınıf III antiaritmik ilaçlarla tedaviedilen aritmilerde kontrendikedir. QT aralığını uzatan ilaçlarla beraberkullanılmamalıdır: Sınıf IA ve sınıf III antiaritmikler, arsenik trioksit,halofantrin, levometadil asetat, mezoridazin, tiyoridazin, pimozid,sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, dolasetron mesilat, meflokin,sertindol veya sisaprid.
Uyar.: Ziprasidon QT aralığında doza bağlı hafif-orta derecelibir uzamaya neden olur. Dolayısıyla QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarlaberaber verilmemelidir. Belirgin bradikardisi olan hastalarda dikkat edilmesiönerilir. Hipokalemi ve hipomagnezemi gibi elektrolit bozuklukları malignaritmi riskini artırır ve ziprasidon tedavisine başlanmadan öncedüzeltilmelidir. Stabil kardiyak rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilecekse,tedaviye başlamadan önce bir EKG incelemesi düşünülmelidir. Palpitasyon, başdönmesi, senkop ve nöbet gibi kardiyak semptomlar gelişirse, malign kardiyakaritmi olasılığı düşünülmelidir ve EKG’yi de içeren bir kardiyak değerlendirmeyapılmalıdır. Tardif diskinezi belirti ve semptomları görülür ise dozazaltılması veya ilacın bırakılması düşünülmelidir. Nöbet hikayesi olanhastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliğiolan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Gebelik döneminde tavsiye edilmez. Emziren annelerdekullanıldığında emzirme ya da ilaç kesilmelidir. Ziprasidon somnolansa nedenolabilir ve araç ve makine kullanma yetisini etkileyebilir.
Yan E.: En sık gözlenen yan etki somnolansolmuştur. Asteni, baş ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu, dispepsi, salivasyondaartış, bulantı, kusma, ajitasyon, akatizi, baş dönmesi, distoni, ekstrapiramidalsendrom, hipertoni, tremor, anormal görüş gibi yan etkiler görülebilir.
Etkileş.: Ziprasidon, QT aralığını uzatanilaçlarla birlikte verilmemelidir. Ziprasidon diğer santral etkili ajanlar vealkol ile beraber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.
Doz Önerisi:Şizofreninin akut tedavisinde yetişkinler içintavsiye edilen doz yemeklerle birlikte günde iki defa 40 mg’dır. Bireyselklinik duruma göre maksimum günde iki defa 80 mg’ye kadar artırılabilir.Gerekliyse tavsiye edilen maksimum günlük doza en erken tedavinin 3. günündeulaşılabilir. İdame tedavisinde hastalara en düşük etkin doz verilmelidir, çoğuvakada günde 2 defa 20 mg yeterli olabilir. Bipolar mani tedavisinde tavsiyeedilen  başlangıç dozu yemeklerlebirlikte günde iki kez 40 mg’dir. İkinci günde günde iki kez olmak kaydı iledoz 60 veya 80 mg’ye çıkarılmalı, takip eden günlerde etkinlik ve toleransabağlı olarak günde iki defa 40-80 mg arasında kullanılır
Zelium Kapsül
Sibutramin HClmonohidrat
Ambalaj: 10 mgx28 kapsül :: 15 mgx28 kapsül
End.: Sibutramin, kilo verme ve verilen kilonun korunmasınıiçeren obezite tedavisi için endikedir ve düşük kalorili bir diyetle birliktekullanılmalıdır. Beden kütle indeksi (BKİ) >30 kg/m2 olan veyabeden kütle indeksi >27 kg/m2 olan hastalarda, ek riskfaktörlerinin varlığında (örn., hipertansiyon, diyabet, dislipidemi gibi)önerilmektedir.
Kontr.E.: Sibutramin hidroklorür monohidrata karşı bilinen aşırıduyarlık, majör bir yeme bozukluğu hikayesi veya varlığı, eş zamanlı MAOIkullanımı (sibutramin tedavisine başlamadan en az iki hafta önce MAOI kesilmişolmalıdır), merkezi etkili diğer zayıflama ajanlarının eş zamanlı kullanımı,anorexia nervosa mevcudiyeti olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: Sibutramin tedavisi altındaki hastaların kan basınçlarınınve kalp hızlarının düzenli kontrolü ve sürekli olarak klinik açıdan anlamlı veyüksek bulunan hastalarda tedavinin kesilmesi önerilir. Hipertansiyonu kontrolaltına alınmış hastalarda da sibutramin dikkatli kullanılmalıdır. Hafiften ortadereceye kadar böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmasıönerilir. Sibutramin epileptik hastalara dikkatle verilmelidir. Hastalar, araçve makine kullanma yetilerinin sibutramin uygulanırken etkilenebileceğikonusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: Genel olarak ciddi yan etki görülmemiştir; yan etkilertedavinin kesilmesini gerektirmemiştir ve geri dönüşümlüdür. Baş ağrısı,taşikardi, vazodilatasyon (sıcak basması), iştah kaybı, kabızlık, iştahartmasy, bulantı, hemoroid yakınmalarının artması, ağız kuruluğu, insomnia, başdönmesi, parestezi, terleme, tat duyusunda değişiklik, dispepsi, kırıklık hali,rinit görülebilir.
Etkileş.: Ketokonazol veya eritromisinin sibutraminle birlikteuygulanması ile plazma konsantrasyonlarında ve kalp hızında hafif bir artışbildirilmiştir.
Doz Önerisi: Yetişkinlerde önerilen başlangıç dozu oral yoldan gündebir defa sabahları bir bardak suyla alınan 10 mg’dir. Kapsül aç ya da tokkarnına alınabilir. Hasta tedavinin ilk 4 haftasında en az 2 kg vermemişsedoktor tedaviyi yeniden değerlendirerek dozu 15 mg’ye çıkarabilir. Doztitrasyonuyla ilgili kararlar alınırken kan basıncı ve kalp hızındakideğişimler dikkate alınmalıdır. Günde 15 mg’nin üzerindeki dozlar önerilmez
Zelmac Tablet
Tegaserod hidrojenmaleat
Ambalaj: 6 mgx60 tablet.
End.:Başlıcasemptomları abdominal ağrı/sıkıntı hissi ve kabızlık olan irritabl bağırsaksendromlu hastalardaki karın ağrısının ve karındaki sıkıntı hissinin,şişkinliğin ve bağırsak fonksiyonu değişikliklerinin tedavisinde sadecekadınlarda ve kısa dönem için kullanılır.
Kontr.E.: Tegaseroda karşı aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir. Bağırsak obstrüksiyonu, semptomatik safra kesesi hastalığı,Oddi sfinkterinde disfonksiyon kuşkusu veya abdominal yapışıklık anamnezi verendurumlarda kontrendikedir. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalaratavsiye edilmez. Hafif-orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozajayarlamasına gerek yoktur.
Uyar.: Gebelikte kullanılması önerilmez.Anne sütüne geçebileceğinden, bebeğini emziren annelere reçete edilmemelidir.
Yan E.: Karın ağrısı, ishal, bulantı,bağırsaklarda aşırı gaz, baş ağrısı, göz kararması, migren, kaza sonucu travma,bacak ağrısı, sırt ağrısı, artropati görülebilir.
Doz Önerisi: Önerilen Zelmac dozu günde 2 kez 1 adet 6 mg tablettir. Yemekten önce,oral olarak kullanılmalıdır
Zeloxim Tablet
Meloksikam
Ambalaj: 7.5 mgx30 tablet :: 15 mg (Fort)x30 tablet
End.:Romatoidartritin semptomatik tedavisi ve ağrılı osteoartritin (artroz,dejeneratif eklem hastalığı) semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.: Meloksikama allerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.Asetilsalisilikasitle ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarla çapraz duyarlıkolasılığı vardır. Asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroid antienflamatuvarilaçlar verildikten sonra astım belirtileri, burun polipleri, anjiyoödemveya ürtiker gelişmiş olan hastalara verilmemelidir. Ayrıca, aktifpeptik ülserasyonda, ağır karaciğer yetmezliğinde, diyaliz edilmeyenağır böbrek yetmezliğinde, çocuklar ve 15 yaşından küçük olan adölesanlarda,gebelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Anamnezinde gastrointestinalsistemin üst bölümünde hastalık öyküsü bulunan ve antikoagülankullanmakta olanlarda dikkatli olunmalıdır. Nonsteroid antienflamatuvarilaçlar ender olarak interstisyel nefrit, glomerülonefrit, renalmedullar nekroz veya nefrotik sendrom nedeni olabilir.
Yan E.: Dispepsi, bulantı, kusma, karınağrısı, kabızlık, bağırsaklarda aşırı gaz bulunması, ishal, transaminazlarve bilirubin düzeyleri gibi karaciğer fonksiyon parametrelerindegeçici anormallikler, özofajit, gastroduodenal ülser, gizli veyamakroskopik gastrointestinal kanama, kolit, anemi, kan sayımıanormallikleri ve bu arada lökosit formülü değişiklikleri, lökopenive trombositopeni, kaşıntı, deri döküntüsü, fotosensitizasyon,sersemleme hissi, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, göz kararması,ödem, kan basıncının yükselmesi, palpitasyon, deride kızarma, böbrekfonksiyonu parametrelerinde anormallikler, serum kreatinin ve/veyaüre düzeylerinin yükselmesi gibi advers etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.: Salisilatlar dahil olmak üzereyüksek doz nonsteroid antienflamatuvar ilaçların birlikte verilmesi,gastrointestinal ülserasyon ve kanama riskini artırabilir. Oralantikoagülanlar, tiklopidin, sistemik olarak verilen heparin vetrombolitiklerin meloksikamla birlikte kullanımı kanama riskindeartışa neden olur. Meloksikam, metotreksatın hematolojik toksisitesiniartırabilir. Nonsteroid antienflamatuvar ilaçların uterus-içidoğum kontrol önlemlerinin etkinliğini azalttığı bildirilmiştir.Meloksikam ve diüretik kullanmakta olan hastalarda dehidrasyondansakınılmalıdır. Kolestiramin, gastrointestinal kanaldaki meloksikamıbağlayarak bu ilacın vücuttan daha çabuk atılmasına neden olur. Oralantidiyabetiklerle etkileşim olasılığı da gözden uzak tutulmamalıdır.
Doz Önerisi:Romatoid artrit: Günde 15 mg. Terapötik yanıta göre bu doz günde 7.5 mg’yeindirilebilir. Osteoartrit: Günde 7.5 mg. Gerektiğinde bu doz günde 15 mg’yeyükseltilebilir. Advers reaksiyon riski yüksek olan hastalarda tedaviye günde7.5 mg ile başlanmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olan diyaliz hastalarındagünlük doz 7.5 mg’yi aşmamalıdır. Önerilen maksimum günlük dozu 15 mg’dir.Çocuklarda kullanılacak dozaj henüz saptanmadığından bu ilaç yalnızcaerişkinlerde kullanılmalıdır. Tabletler yemeklerde suyla veya başka bir sıvıylayutulmalıdır
Zenapax IV Enfüzyon Konsantresi
Daklizumab
Ambalaj: 25mg/5 mLx1 ve 3 flakon.
End.:Renaltransplantasyon uygulanan hastalarda akut organ reddi profilaksisindeendikedir. Siklosporin ve kortikosteroidleri içeren immünosüpresifbir tedavi şeması ile birlikte kullanılır.
Kontr.E.: Daklizumaba aşırı duyarlığıbilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Proteinlerin uygulanmasıylaanafilaksi oluşabilir. Daklizumab uygulamasının ardından nadirenşiddetli aşırı duyarlık reaksiyonları bildirilmiştir. Aşırı duyarlıkreaksiyonlarının tedavisinde kullanılan ilaçlar acil kullanımiçin hazır bulundurulmalıdır. İmmünosüpresif bir protein olan daklizumab, medikaluzman gözetiminde uygulanmalıdır. Annenin göreceği potansiyelyarar fetüse yönelik riskten daha büyük olmadığı sürece gebe kadınlardave emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Yan E.: Şişkinlik, gastrit, hemoroid,aşırı sıvı yüklemesi, diabetes mellitus, dehidratasyon, böbrek hasarı,hidronefroz, idrar yollarında kanama, idrar yolları rahatsızlığı,böbrek yetmezliği, titreme, genel halsizlik, idrar retansiyonu,bacak krampları, karıncalanma hissi, atelektazi, konjestiyon, faranjit,rinit, hipoksi, ral, anormal solunum sesleri, plevral efüzyon, pruritus,hirsutizm, döküntü, geceleri terleme, terlemede artış, depresyon,anksiyete, artralji, miyalji, bulanık görme, uygulama yerinde reaksiyongörülebilir.
Doz Önerisi: Önerilen doz 1 mg/kg’dir. Uygun dozu içeren Zenapax miktarı, 50 mL steril ‰9 sodyumklorür solüsyonuna eklenerek 15 dakikalık bir sürede IV olaraksantral veya periferik bir venden uygulanabilir. Zenapax’ın ilk dozu transplantasyondanönce 24 saat içinde verilmelidir. Daha sonraki ve her tekrarlanandoz 14 günlük aralarla olmak üzere toplam 5 doz olarak verilir. İzleyendozlar programlanan uygulamadan bir gün önce veya sonra verilmelidir.Zenapax doğrudan damara enjekte edilmez.HastalaraIV uygulamadan önce 50 mL steril ‰9’luk sodyum klorür solüsyonundasulandırılmalıdır. Enfüzyon hazırlandıktan sonra 4 saat içindeintravenöz yoldan uygulanmalıdır. Aynı IV yolla, aynı anda başkabir ilaç/madde eklenmemeli ya da enfüze edilmemelidir
Zeprid Ampul
Sülpirid
Ambalaj: 100mg/2 mLx 6 ampul
Zeprid Kapsül
Sülpirid
Ambalaj: 50mgx30 kapsül.
Zeprid Oral Solüsyon
Sülpirid
Ambalaj: 25 mg/5 mLx200 mL’lik şişe.
Zeprid Tablet
Sülpirid
Ambalaj: 200 mgx24 ve 48 tablet
End.:Bir nöroleptikolarak, 600 mg/gün’den daha düşük veya eşit dozlarda genel olarak negatifsemptomlarla, 600 mg/gün’den daha yüksek dozlarda ise pozitif semptomlarlaseyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda etkilidir.
Kontr.E.:Sülpiridekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Feokromositomasıolan veya olduğu düşünülen kişilerde kullanılması önerilmez. Alkolve L-dopa ile kombinasyonları önerilmez.
Uyar.: Ciddi duyarlıkları nedeniyleyaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Böbrek bozukluğunda dozunazaltılması veya tedaviye ara verilmesi önerilir. Mümkünse, gebeliğinsonlarında nöroleptiğin dozu azaltılmalıdır. Sülpiridin anne sütünekarışma oranı, günlük dozun binde biridir.
Yan E.:Amenore,galaktore, jinekomasti, frijidite ya da impotens, hiperprolaktinemi,kilo artışı görülebilir. Uzun süreli kullanımda tardif diskinezigörülebilir. Ayrıca, uyuşukluk veya somnolans ve ortostatik hipotansiyonda bildirilmişitr.
Etkileş.:Alkol vel-dopa ile birlikte kullanılmamalıdır. Antihipertansifler ve diğer SSS depresörleriile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.
Doz Önerisi:Zeprid Ampul: Yetişkinlerde akut ve kronik psikozların tedavisindebaşlangıçta 200-800 mg/gün (2-8 ampul) dozunda 2 hafta süreyle IM yoldanuygulanır. Hastalardaki bulgular düzelmeye başladığında oral tedaviyegeçilir. Zeprid Kapsül: Erişkinlerde, psikosomatik hastalıklarda günde100-200 mg (2-4 kapsül). Kapsüller bir miktar su ile yutulur. Günlük dozlarikiye bölünerek uygulanmalıdır.Zeprid Oral Solüsyon: Çocuklarda günlük doz 5mg/kg’dir. Gereğinde 10 mg/kg’ye yükseltilebilir. Yetişkinlerde, inhibisyonile seyreden nörotik durumlarda ve psikosomatik hastalıkların tedavisindegünlük doz 100-200 mg’dir (4-8 ölçek). Ülserin sürek tedavisinde günlükdoz 4-6 hafta süreyle 150 mg’dir (6 ölçek). Günlük dozlar ikiye bölünerekuygulanmalıdır. Zeprid Tablet: Yetişkinlerde, negatif semptomlardagünde 200-600 mg (1-3 tablet), pozitif semptomlarda günde 800-1600 mg(4-8 tablet). Tabletler bir miktar suyla yutulur. Günlük dozlar ikiyebölünerek uygulanmalıdır
Zerit Kapsül
Stavudin
Ambalaj: 40mgx60 kapsül.
End.: HIV ile enfekte olmuş hastalarıntedavisinde uygun antiretroviral rejimlerle birlikte endikedir.
Kontr.E.: Stavudine karşı aşırı duyarlığıolanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Stavudinin majör klinik toksisitesiperiferal nöropatidir, bu doza bağlıdır ve HIV enfeksiyonu ilerlemiş ya dadaha önce periferal nöropati geçirmiş olan hastalarda daha sık görülür. Dahaönceden karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, karaciğerhastalığının kötüye gitmesi halinde nükleozid analogları kesilmelidir. Stavudiningebelerde kullanımı ile ilgili klinik deneyim sınırlıdır. Emzirenannelere, stavudin ile tedaviye başlamadan önce emzirmeyi kesmeleribildirilmelidir.
Yan E.: Periferal nöropati, baş ağrısı,titreme, ateş, diyare, kızarıklık, bulantı, kusma, karın ağrısı, miyalji,uykusuzluk, anoreksi, allerjik reaksiyon, pankreatit bildirilmiştir.
Etkileş.: Zidovudinin stavudin ile kombinekullanımı önerilmez.
Doz Önerisi:Yetişkinler (12 yaş ve üstü): Önerilen başlangıç dozu, ağırlığı60 kg’dan az hastalar için 12 saatte bir 30 mg; 60 kg ve üstündeki hastalariçin günde iki kez 40 mg’dir. Çocuklar: 30 kg’den az olanlarda her 12 saatte bir 1 mg/kg; 30 kgve üstündeki hastalar ile 60 kg’den hafif hastalarda her 12 saatte bir 30 mg;60 kg ve üstündeki hastalarda her 12 saatte bir 40 mg. Kapsülü bütün olarakyutmakta zorluk çeken hastalar için, kapsül dikkatle açılıp içindekiler az birmiktar yemeğin üstüne serpilebilir
Zestoretic Tablet
Lisinopril dihidrat,hidroklorotiyazit
Ambalaj: 10 mg (10 mg+6.25 mg)x28 tablet :: 20 mg(20 mg+12.5 mg)x28 tablet
End.:Lisinoprilve hidroklorotiyazidin kombine kullanımını gerektiren hastalardaesansiyel hipertansiyonun tedavisi için kullanılır.
Kontr.E.: Anüride kontrendikedir. Bileşimdekimaddelerden herhangi birine veya diğer sülfonamid türevi ilaçlaraduyarlığı olanlarda, geçmişinde ACE tedavisi görürken bu tedaviylebağlantılı anjiyonörotik ödem geçirmiş olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Bazı hastalarda semptomatikhipotansiyon görülebilir. Tiyazitler, böbrek bozukluğu olan hastalardakullanılması için uygun değildir. Tiyazitler, bozulmuş hepatik fonksiyonveya progresif karaciğer hastalığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Tiyazit terapisi glukoz toleransını bozabilir; insülin dahil antidiyabetikajanlar için dozaj ayarlaması gerekli olabilir. Lisinopril dahilACE inhibitörü ile tedavi gören hastaların yüzlerinde, el ve ayaklarında,dudak ve dillerinde, glottis ve/veya larenkslerinde nadiren anjiyonörotiködem saptanmıştır. Lisinoprilin gebelikte kullanılması önerilmez.Gebelik durumu saptandığı anda, eğer anne için hayat kurtarıcı birfaktör değilse lisinopril alımı hemen durdurulmalıdır. Tiyazitleranne sütüne geçer. İlacın anneye olan yararı düşünülerek emzirmeyedevam etmek veya tedaviye devam etmek arasında bir tercih yapılmalıdır.
Yan E.: Baş dönmesi, baş ağrısı, kuruöksürük, yorgunluk ve ortostatik hipotansiyon dahil hipotansiyongörülür. Nadiren diyare, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, döküntü,gut, palpitasyon, göğüstü rahatsızlık hissi, kas krampları ve güçsüzlük,parestezi, asteni ve impotans görülebilir.
Etkileş.: Lisinoprilin b-blokerler ve diüretikler gibidiğer antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılması, antihipertansifetkinliğini artırabilir. İndometasin lisinoprilin antihipertansifetkinliğini azaltabilir. Hidroklorotiyazit; alkol, barbitüratlarve narkotik ilaçlarla kullanıldığında ortostatik hipotansiyondaartış olabilir. Hidroklorotiyazit, antidiyabetik ilaçlarla birliktekullanıldığında, bu ilaçların dozajında ayarlama gerekebilir.Kortikosteroidlerle birlikte kullanıldığında elektrolit tüketimiartabilir (özellikle hipokalemi). Lityum, lityum toksisitesi riskinekarşı diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Esansiyel hipertansiyonda alışılmış doz gündebir kez 1 tablettir. Gerekirse doz günde bir kere 2 tablete artırılabilir
Zestril Tablet
Lisinopril
Ambalaj: 5 mgx28 tablet :: 10 mgx28 tablet :: 20 mgx28tablet
End.:ACE inhibitörüolarak esansiyel ve renovasküler hipertansiyonda endikedir. Tekbaşına veya diğer antihipertansiflerle beraber kullanılabilir.Ayrıca dijital ve/veya diüretiklerle kontrol altına alınamamışkonjestif kalp yetmezliği tedavisinde de endikedir.
Kontr.E.:Lisinoprileaşırı duyarlığı bulunan hastalarda ve geçmişinde ACE inhibitörükullanımından dolayı anjiyonörotik ödem öyküsü olan hastalardakontrendikedir.
Uyar.: Renal yetmezliği olsun veya olmasın konjestifkalp yetmezliği hastalarında, semptomatik hipotansiyon gözlenmiştir.Lisinopril de dahil ACE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalardanadiren yüz, ekstremiteler, dudaklar, dil, glottis ve/veya larenksteanjiyonörotik ödem bildirilmiştir. Bu durumda lisinopril hemenkesilmelidir. Larengeal ödem ile seyreden anjiyonörotik ödem fatalolabilir. Zorunlu olmadıkça lisinoprilin gebelikte kullanılmasıönerilmez. İnsansütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren anneye ancak gerekligörüldüğünde dikkatle verilmelidir.
Yan E.:En sık görülenyan etkiler uyku hali, baş ağrısı ve diyare, yorgunluk, öksürük, midebulantısı. Daha az sıklıkla ortostatik etkiler, lekeler ve astenigörülebilir.
Etkileş.:Diüretiklerletedavi edilmekte olanlarda ve özellikle diüretik tedavisineyeni başlamış hastalarda lisinopril verilmesi durumunda kan basıncındaaşırı düşüş görülebilir. İndometasin, beraber kullanıldığındalisinoprilin antihipertansif etkisini azaltabilir. Lisinoprillityum tuzlarının eliminasyonunu azaltabilir.
Doz Önerisi: Tabletler yemekten önce, sonra veya yemek sırasındaalınabilir. Zestril günde tek doz olarak uygulanmalıdır. Esansiyelhipertansiyonu olanlarda genel başlangıç dozu 10 mg’dir. Çoğunlukla etkinsürek dozu günde bir kez verilen 20 mg’dir. Renovasküler hipertansiyonda 2.5veya 5 mg’lik düşük bir doz ile başlanması önerilir. Ardından dozaj kan basıncıyanıtına göre ayarlanabilir. Dijital ve/veya diüretikler ile uygun şekilde kontrolaltına alınamayan konjestif kalp yetmezlikli hastalarda günde 2.5 mg’lik birbaşlangıç dozu ile tedaviye Zestril eklenebilir. Genel etkin doz aralığı günlük tek doz 5-20mg’dir
Zetion Süspansiyon
Çinko pirition %2
Ambalaj: 100 mL’lik şişe
End.:Saçlı deride,özellikle baş derisinde gözlenen kepeklenmenin önlenmesindeendikedir.
Uyar.: Gözlere kaçırılmamalıdır. Kaçarsabol su ile çalkalanmalıdır. Deride bir irritasyon oluşur veya iyileşmegörülmezse ilacın kullanımı bırakılmalıdır.
Doz Önerisi: Saçlar ve deri iyice ıslatıldıktan sonra saçlarınköpürmesine yetecek kadar süspansiyon kullanılır ve bir süre bekletildiktensonra yıkanır. İkinci kez aynı işlem tekrarlanır ve bu sefer 5-6 dakikabeklenir. Daha sonra saçlar bol suyla yıkanır. Preparat haftada 2-3kez uygulanır. 1-2 haftalık uygulama yeterli olmaktadır
Zevalin Radyofarmasötik Hazırlamak İçin Soğuk Kit
İbritumomab tiuksetan
Ambalaj: 4 flakondan oluşan soğuk kit.
End.:Tekrarlayanya da tedaviye dirençli, CD20(+) indolent B-hücre non-Hodgkin lenfomalıhastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Yttriumklorür veya diğer murin proteinler de dahil olmak üzere, bu ürünün herhangi birbileşenine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Gebelik ve emzirme süresince kontrendikedir.
Uyarılar: Kemik iliğinin %25’inden fazlasılenfoma hücreleri tarafından infiltre edilmiş hastalarda, önceden aktif kemikiliğinin %25’inden fazlasına eksternal radyasyon ışını almış olan hastalar,trombosit sayısı <100.000/mm3 veya nötrofil sayısı <1500/mm3olan hastalar, önceden kemik iliği transplantasyonu veya kök hücre desteğiyapılmış olan hastalara uygulanmamalıdır.
Yan E.:Hematolojikadvers reaksiyonlar, enfeksiyöz olaylar ve sekonder maligniteler görülebilir.Ayrıca, asteni, ürperme, ateş, baş ağrısı, soğuk algınlığı, boğaz irritasyonu,abdominal ağrı, sırt ağrısı, bulantı, kusma, diyare, anoreksi, trombositopeni,anemi, lökositopeni, granülositopeni, ekimoz, artralji, baş dönmesi, öksürükartışı, dispne, kaşıntı görülebilir..
Etkileş.:Diğermedikasyonlar ile bilinen etkileşimi yoktur.
Doz Önerisi:Genel Öneriler: [90Y] ile işaretlenmiş Zevalin, sadece radyonükleidlerin kullanımıve manipulasyonuna izin veren lisansı da içeren, yeterli devlet izni bulunanpersonel tarafından hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Hazırlanması, kullanılması,taşınması, depolanması ve imha edilmesi lokal resmi organizasyonlarınkurallarına ve/veya uygun lisanslarına tabidir
Ziagen Film Tablet
Abakavir
Ambalaj: 300 mgx60 tablet.
Ziagen Oral Solüsyon
Abakavir sülfat
Ambalaj: 20 mg/mLx240 mL’lik polietilen şişe.
End.: HIV ile enfekte erişkinlerin ve çocukların antiretroviralkombinasyon tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Abakavireaşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Çok nadir olgularda ölüm olmak üzere aşırı duyarlıkreaksiyonu gelişmiştir. Eğer aşırı duyarlık reaksiyonu tanısı konursa, abakavirkullanımı derhal kesilmelidir. Abakavirin insan gebeliğinde güvenirliği ispatedilmediğinden, gebelikte kullanımı ancak anneye olan yararı fetüseolabilecek zarardan üstünse düşünülmelidir. Henüz gösterilmemiş olmasınakarşın insan sütüne geçebileceği beklenebilir. Bazı uzmanlar, HIV enfeksiyonuolan kadınların enfeksiyonu bulaştırmamak için hiçbir koşulda emzirmemesiniönerir. Bu nedenle, abakavir alan annelere bebeklerini emzirmemeleriönerilmelidir.
Yan E.:Döküntü(genellikle makülopapüler veya ürtikeryal), bulantı, kusma, ishal, karınağrısı, ağızda ülserasyonlar, solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, ateş,yorgunluk, keyifsizlik, ödem, lenfadenopati, hipotansiyon, konjunktivit,anafilaksi, baş ağrısı, parestezi, lenfopeni, miyalji, nadiren miyoliz,artralji görülebilir.
Etkileş.:Abakavirinbilinen majör metabolizması temel alındığında, diğer ilaçlarla etkileşmeolasılığı çok azdır.
Doz Önerisi: 12 yaş üstü adölesanlarda ve erişkinlerde önerilen dozgünde iki kez 300 mg Ziagen’dir (2×15 mL solüsyon veya 2×1 tablet). 3 ay-12 yaşarasındaki çocuklarda önerilen doz, günlük toplam doz 600 mg’yi aşmayacakşekilde günde iki kez 8 mg/kg dir. Yemek ile veya aç karna alınabilir.Tedaviye, HIV enfeksiyonu tedavisinde deneyimli bir hekim tarafındanbaşlanmalıdır
Zikaral Kapsül
Tenoksikam
Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 kapsül
End.:Romatoidartrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit, eklem dışı hastalıklar,örn. tendinit, bursit, omuz periartriti -omuz-el sendromu-, kalça periartriti,burkulma ve incinmeler ile akut gutun semptomatik tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Aşırı duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Salisilat ve diğer nonsteroid antienflamatuvarajanların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomları oluşturduğuhastalara; gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi hastalıklarıolan veya daha önce bu hastalıkları geçiren kimselere de uygulanmamalıdır.Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliğiriski bulunan ve kanama riski yüksek olan hastalara uygulanmamalıdır.Gastrointestinal istenmeyen etki riskini artıracağından, salisilatlarlave diğer steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlarla birlikte uygulanmasındankaçınılmalıdır.
Uyar.: Antikoagülan ve/veya oral diyabetiklerin, hastayakından izlenmediği sürece birlikte uygulamasından kaçınılmalıdır.Prostaglandin sentez inhibisyonu renal fonksiyonlar üzerine tersetki yapabilir. Tenoksikam trombosit kümelenmesini inhibe ederve hemostazı etkileyebilir. Peptik ülser veya gastrointestinal kanama durumundatenoksikam tedavisi hemen kesilmelidir. Baş dönmesi, sersemlemeve görme bozukluğu gibi araç kullanımını etkileyebilecek yan etkileringörüldüğü hastalar araç ve makine kullanmaktan kaçınmaları konusundauyarılmalıdır. Gebeliğin üçüncü trimesterinde kronik tedavidenkaçınılmalıdır. Emziren annelerin çocuklarında olası bir yan etkigöz ardı edilmemeli ve şüphelenilen durumda ya bebek sütten kesilmeliveya ilaç bırakılmalıdır.
Yan E.:Gastrik,epigastrik ve abdominal rahatsızlık, dispepsi, yanma, bulantı, başdönmesi, baş ağrısı görülebilir.
Etkileş.:İstenmeyengastrointestinal reaksiyon nedeniyle, salisilatlar ve diğer NSAID’lerinbirlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Bazı NSAID’ler ve haftada15 mg veya daha yüksek dozda metotreksatın birlikte kullanılmasıağır metotreksat zehirlenmesine neden olabilir. NSAID’ler lityumunrenal klirensini azaltacağından, birlikte kullanılmaları plazmalityum düzeyinde artışa ve lityum zehirlenmesine neden olabilir.Tenoksikam potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.Tenoksikam a-adrenerjikblokerlerin ve ACE inhibitörlerinin antihipertansif etkisiniazaltabilir. NSAİD’lerin heparin ile birlikte kullanımda, hemorajiriski artar (trombosit fonksiyonların inhibisyonu) ve NSAID’lerdegastroduodenal mukus hasarı oluşabilir. b-Bloker, siklosporin, rahim içiaraç ve trombolitik ajanlar ile birlikte kullanımda özellikle önlemalınması gerekmektedir.
Doz Önerisi: Günlük doz tek doz halinde 1 tablettir. Akut guttailk iki gün 2 tablet ve daha sonra 5 gün süreyle günde 1 tablettir
Zimaks Oral Süspansiyonİçin Toz
Sefiksim
Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe
Zimaks Film Tablet
Sefiksim
Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet
End.:Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı,akut pnömoni, akut ve kronik bronşit, akut sistit, sisto-üretrit, akut-komplikeolmamış piyelonefritte endikedir.
Kontr.E.:Sefalosporinlereaşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyar.:Başka ilaçlarakarşı aşırı duyarlı oldukları bilinenlerde sefiksim ihtiyatla kullanılmalıdır.Özellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi birçapraz-alerjenisite bilindiğinden, penisiline alerjik hastalardasefalosporin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kesin gerekmedikçegebe ve emzirenlerde sefiksim kullanılmamalıdır.
Yan E.:En sık bildirilenyan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare orta ya da dahaağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesine yol açabilir.Daha seyrek raslanan yan etkiler arasında bulantı, abdominal ağrı,dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır. Seyrek olarak psödomembranöz kolit bildirilmiştir.Baş ağrısı, baş dönmesi, deri döküntüleri, pruritus, ürtiker, ateşve eklem ağrıları türünde alerjiler gözlenmiştir. Trombositopeni, lökopeni ve eozinofilibildirilmiştir.
Etkileş.:Sefalosporintürü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testininyalancı pozitif sonuç verebileceği bildirildiğinden, Coombs testininpozitif olduğu durumlarda, bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceğidikkate alınmalıdır.
Doz Önerisi: Besinlerle birlikte alınması emilimini fazla etkilemez.Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardaki standart doz günde 400 mg’dir.Bir kerede tek doz halinde veya 12 saat arayla iki eşit doz halinde alınabilir.Komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonlarında günde 200 mg’lik tek dozyeterlidir. Yaşlı hastalarda erişkinler için önerilen doz uygulanır. 2 yaşınakadar olan çocuklar için günde 8 mg/kg önerilir. Bu doz bir kerede veya 12 saatarayla iki eşit doz halinde verilebilir. 2-4 yaş arasında günde 5 mL. 5-8 yaşarasında günde 10 mL. 9-12 yaş arasında günde 15 mL. 50 kg’den veya 12yaşından büyüklerde erişkin dozu uygulanır
Zinco Gaz Giderici Damla
Rezene yağı 0.5 mg,anason yağı 3 mg, badem yağı 11 mg, elementel çinko 0.0033 mg/1 damla (0.04 mL)
Ambalaj: 30 mL’lik kendinden damlalıklı şişe.
End.: İçerdiği rezenenin bebeklerde ve küçük çocuklarda gazgiderici ve iştah artırıcı etkileri vardır. Anason iştah açar, hazmıkolaylaştırır, barsak gazlarının oluşmasını önler ve sakinleştirici etkigösterir. Badem yağının kabızlık giderici etkisi vardır. Çinko çocuklarda iştahaçar, sağlıklı büyüme ve gelişmeye yardımcı olur. Vitamini C bağışıklık sisteminigüçlendirir.
Uyar.: Bilinen bir yan etkisi yoktur. Diğerilaçlarla ve maddelerle bilinen bir etkileşimi yoktur.
Doz Önerisi: Günde 3 kez 4 damla bebeklerin her çeşit yiyeceğinekarıştırılarak kullanılabilir.
Zinco Kapsül
Çinko
Ambalaj: 50 mgx40 kapsül.
Zinco Şurup
Çinko
Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
End.: Akrodermatitis enteropathica, diyare, protein enerjimalnütrisyonu (PEM), Wilson hastalığı, pika, iyileşmeyen ülserler ve çinkoeksikliğinin giderilmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu olmamakla birlikte, çinko sülfata duyarlığı olanlarkullanmamalıdır.
Uyar.: Çinko tuzları penisilin türevleri ile birliktealınmamalıdır. Gebe ve emziren anneler doktor kontrolü altındakullanabilir. Yapılan çalışmalar sonunda gebelerde, Zn2+ gereksiniminin arttığıanlaşılmıştır.
Yan E.:Çinkosülfatın yüksek dozlarla alınımı mide-bağırsak şikayetleri oluşturabilir. 0.6-2g dozunda kusma görülebilir. Tansiyon düşüklüğü, nabız atışında düzensizlik,sol karıncığın çalışmasında düzensizlik, potasyum eksikliğindeelektrokardiyografik olarak ortaya çıkabilir.
Etkileş.: Çinko sülfat tetrasiklinler ileşelat teşkil edeceğinden, birlikte kullanılmamalıdır. Demir preparatları çinkosülfatın biyoyararlanımını azaltmaktadır. Penisilamin ile birlikte alındığındapenisilaminin etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi:Zinco Kapsül: Günlük doz günde birkapsüldür. Acrodermatitis Enteropathicalı insanlarda günde 2-3 kapsül, wilsonhastalarında ise günde 3 kapsül alınması önerilir. 12 yaşın altındakiçocuklarda kullanılmaz. Yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.Zinco Şurup: 0-5 yaş 5-10 mg (1/3-2/3ölçek/gün), 6-14 yaş 10-15 mg (2/3-1 ölçek/gün), yetişkinlerde 15-30 mg (1-2ölçek-gün), gebelerde 20 mg (1 1/3 ölçek/gün), emzirenlerde 30 mg (2ölçek/gün), diyare 30 mg (2 ölçek/gün), akrodermatitis enteropathica 45 mg (3ölçek/gün), Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM) 30 mg (2 ölçek/gün), Wilson’luçocuklar 1-5 yaş 45 mg (3 ölçek/gün), 6-15 yaş 75 mg (5 ölçek/gün).
Zinco-C Şurup
Çinko 5 mg, C vitamini30 mg/5 mL
Ambalaj: 100 mL.
Zinco-C Tablet
Çinko, C vitamini (heriki formda 30 mg)
Ambalaj: 15 mgx30 tablet :: 25 mgx90 tablet.
End.: Akrodermatitis enteropathica, diyare, protein enerjimalnütrisyonu (PEM), Wilson hastalığı, pika, iyileşmeyen yaralar ve çinkoeksikliğinin giderilmesinde kullanılır.
Kontr.E.:Bilinenbir kontrendikasyonu olmamakla birlikte çinko sülfata duyarlığı olanlarkullanmamalıdır.
Uyar.: Çinko tuzları penisilin türevleri ile birliktealınmamalıdır. Çinko sülfatın yüksek dozlarla alınımı mide-bağırsak şikayetlerioluşturabilir. 0.6-2 g dozunda kusma görülebilir. Tansiyon düşüklüğü,nabız atışında düzensizlik, sol karıncığın çalışmasında düzensizlik, potasyumeksikliğinde elektrokardiyografik olarak ortaya çıkabilir. Gebe ve emzirenannelerde doktor kontrolünde kullanılması önerilir.
Etkileş.: Çinko sülfat tetrasiklinlerle şelat oluşturacağından,birlikte kullanılmamalıdır. Uygun oranlarda (demir/çinko oranları 1/1 veya2.5/1 arasında ) alındığında demir preparatları çinko sülfatınbiyoyararlanımını etkilememektedir. Penisilamin ile birlikte alındığındapenisilaminin etkisini azaltabilir.
Doz Önerisi:Zinco-C Şurup: 0-1 yaş 2.5 mg (½ ölçek),1-3 yaş 5 mg (1 ölçek), 3-6 yaş 7.5 mg (1 ½ ölçek), 6-10 yaş 10 mg (2 ölçek),Diyare 30 mg (6 ölçek/gün), “Akrodermatitis Enteropathica” 45 mg (9ölçek/gün), “Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM)” 30 mg (6 ölçek/gün),Wilson’lu çocuklar 1-5 yaş 45 mg (9 ölçek/gün). Doz Önerisi:Zinco-C Tablet: Günlük doz, yetişkinlerde15-20 mg, gebelerde 25 mg, emzirenlerde 30 mg, diyare 30-60 mg, soğuk algınlığı75 mg, Akrodermatitis Enteropathica 45 mg, Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM) 30 mg,Wilson’lu çocuklar: 6-15 yaş 75 mg , >16 yaş: 150 mg
Zinfo-C Tablet
C vitamini 60 mg, B12vitamini 1 mcg, demir 50 mg, çinko 25 mg, folik asit 500 mcg
Ambalaj: 50 tablet.
End.: Gebelikte bebeğin büyüme ve gelişmesini belirgin olarakiyileştirmede, gebelerde demir eksikliği anemisinden kaynaklanan prematüredoğum ve düşük doğum ağırlığı gibi önemli, sağlık sorunlarının ve doğumdefektlerinin önlenmesinde, enerji metabolizmasına, doku ve kırmızı kanhücrelerinin oluşumuna yardımcı olarak kullanılır.
Uyar.: Bilinen bir kontrendikasyonu olmamakla birlikte, içerdiğivitamin ve minerallere karşı duyarlığı olanlar kullanmamalıdır.
Etkileş.: Diğer ilaçlarla ve maddelerle bilinen bir etkileşimiyoktur. Uygun oranlarda (demir/çinko oranları 1/1 veya 2.5/1 arasında)alındığında demir ve çinko birbirlerinin biyoyararlanımını etkilememektedir.
Doz Önerisi: Günde 1 tablet kullanılır
Zinnat Flakon IM/IV
Sefuroksim sodyum
Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik çözücü ampul :: 750 mgx1flakon ve 6 mL’lik çözücü ampul :: 1.5 gx1 flakon ve 15 mL’lik çözücüampul
Zinnat Oral Süspansiyon
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mg/5 mLx50 mL ve 100 mL
Zinnat Tablet
Sefuroksim aksetil
Ambalaj: 125 mgx10 tablet :: 250 mgx10, 14 ve 20 tablet :: 500mgx10, 14 ve 20 tablet
End.: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnömoni, akciğer apsesi, ameliyatsonrası göğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.
Kontr.E.:Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Tedaviye başlamadan önce hastanınpenisilinlere, sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisininolup olmadığı araştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlüdiüretikleri veya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozdasefalosporin antibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliğibildirildiğinden dikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlakgerekmedikçe kullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden,emziren annelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.
Yan E.:IV uygulamanınardından seyrek olarak tromboflebit oluşabilir; deri döküntüsü,ürtiker ve prürit izlenebilir. Bulantı, diyare ve kolit ile psödomembranözkolit, hemoglobin ve hematokrit azalması, geçici eozinofili, nötropenive lökopeni izlenebilir. Oral uygulamada diyare, bulantı, kusma gibigastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür. Nadiren psödomembranözkolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek olarak baş ağrısı görülmüştür.Nadiren erythema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermalnekrolizis (ekzantematik nekrolizis) ve nadiren deri döküntüleri,ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş, serum hastalığını içeren aşırıduyarlık belirtileri ve çok nadiren anafilaksi bildirilmiştir.
Doz Önerisi: Zinnat Flakon: Erişkinler: Birçok enfeksiyon günde 3 kez IM ya da IV yol ile750 mg enjeksiyona yanıt verecektir. Daha ağır enfeksiyonlardabu doz günde 3 kez IV yol ile 1.5 g’ye kadar artırılmalıdır; IM ya daIV enjeksiyonlar eğer gerekirse günlük 3 ile 6 g total doz verilerek6 saatlik aralarda yapılabilir. Bebek ve çocuklar: 30 ile 100 mg/kg/günlük dozlar üçeya da dörde bölünerek verilir. Çoğu enfeksiyonlar için 60 mg/kg/günlükdoz yeterli olacaktır. Yeni doğanlar: 30 ile 100 mg/kg/günlük dozlar iki ya da üçe bölünerekverilir. Yaşamın ilk haftalarında sefuroksim serum yarılanma ömrüerişkinlere göre üç ile beş kez fazla olabilir. İlk üç ay süresincekullanım güvenliği yoktur. Gonore:Gonorede 1.5 g tek doz olarak verilmelidir.Bu farklı yerlerden örneğin her bir kalçadan 2×750 mg şeklinde yapılabilir.Menenjit:Zinnat Enjektabl duyarlı türlerin neden olduğubakteriyel menenjitin tedavisi için uygundur. Aşağıdaki dozlarönerilir. Erişkinler: Her sekiz saatte bir IV olarak 3 g. Bebek ve çocuklar: 150 ile 250 mg/kg/gün IV üçe veyadörde bölünerek verilebilir. Yenidoğanlarda: 100 mg/kg/gün IV. Zinnat Oral Süspansiyon/Tablet: Yetişkinler: Çoğu enfeksiyonlarda: Günde 2kez 250 mg. Üriner sistem enfeksiyonları: Günde 2 kez 125 mg. Hafif ve orta derecedeki alt solunumyolları enfeksiyonlarında, örneğin; bronşitte: Günde 2 kez 250 mg.Daha ağır alt solunum yolları enfeksiyonlarında veya pnömonidenkuşkulanıldığında: Günde 2 kez 500 mg. Piyelonefrit: Günde 2 kez250 mg. Komplike olmayan gonore: 1 g’lik tek doz. Çocuklar: Çoğu enfeksiyonlarda: Günde 2kez 125 mg veya günde iki kez 10 mg/kg, günlük doz maksimum 250 mg’dir.Orta kulak iltihaplı 2 yaş ve daha büyük çocuklarda: Günde 2 kez 250mg veya günde iki kez 15 mg/kg, günlük doz maksimum 500 mg’dir. Genel olaraktedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası). b-hemolitik streptokok enfeksiyonlarındaakut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefritten sakınmak içintedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Sefuroksim aksetil optimumemilim için yiyeceklerden sonra alınmalıdır. Sefuroksim aksetilinacı lezzetinden dolayı Zinnat tabletleri kırılarak verilmemelidir
Zintion Süspansiyon
Çinko pirition %2
Ambalaj: 100mL’lik ambalaj
End.:Saçlı deride,özellikle baş derisinde gözlenen kepeklenmenin önlenmesindeendikedir.
Uyar.: Gözlere kaçırılmamalıdır. Kaçarsabol su ile çalkalanmalıdır. Deride bir irritasyon oluşur veya iyileşmegörülmezse ilacın kullanımı bırakılmalıdır.
Doz Önerisi: Saçlar ve deri iyice ıslatıldıktan sonra saçlarınköpürmesine yetecek kadar süspansiyon kullanılır. Saçların vebaş derisinin belli bir süre ovuşturulmasından sonra su ile durulanır.İkinci uygulamada 5-6 dakika beklenir ve daha sonra saçlar bol suyladurulanır. Preparat haftada 2-3 kez uygulanır. 1-2 haftalık uygulamayeterli olmaktadır
Zitazonium Tablet
Tamoksifen sitrat
Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 tablet :: 20 mgx30 tablet
End.:Tamoksifennonsteroidal bir antiestrojendir. Meme kanserinin hafifleticitedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Duyarlıkişilerde ve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veyapulmoner emboli anamnezi olan hastalarda da kontrendikedir.
Uyar.: Lökopeni ve trombositopenigörülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Pıhtılaşma nedeniyledamar tıkanmasını hazırlayıcı faktörü olan hastalarda tamoksifenkullanırken dikkatli olunmalıdır. Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.
Yan E.:Bulantıya da kusma, ateş basması, trombositopeni, yorgunluk, lökopeni,isilik, vajinal akıntı, kilo alma, trombofilebit, kırıklık, kandakalsiyum fazlalığı, vajinal kanama, baş dönmesi ve anormal değerdekaraciğer fonksiyon testleri, baş ağrısı, vulva kaşıntısı ve depresyonda görülmüştür.
Etkileş.: Tamoksifenin karaciğerde parçalanmasınedeniyle diğer ilaçlarla karşılıklı etkileşmeleri dikkatealınmalıdır. Kumarin tipi antikoagülanlarla kombine kullanıldığındaantikoagülan etkide belirgin bir artış meydana gelir.
Doz Önerisi: Günlük doz, sadece erişkinler için iki kez, sabahve akşam 10 veya 20 mg’dir
Zitromax FilmTablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx3 tablet
Zitromax Oral Süspansiyonİçin Toz
Azitromisin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL (pediyatrik) ve 30 mL
Zitrotek FilmTablet
Azitromisin
Ambalaj: 500 mgx2 film tablet
End.: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit, S.pneumonia veya H. influenza’nınneden olduğu hafif şiddette toplumda kazanılmış pnönomi olguları gibi altsolunum yolu enfeksiyonlarında; deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında;otitis mediada ve farenjit/tonsilit ve sinüzit dahil üst solunum yollarıenfeksiyonlarında endikedir. Azitromisin, erkeklerde ve kadınlarda cinseltemasla bulaşan ve Chlamydiatrachomatis’e bağlı, komplike olmayangenital enfeksiyonların tedavisinde endikedir. Ayrıca, Haemophilus ducreyi’ye bağlıyumuşak şankr ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae’ya bağlıkomplikasyonsuz genital enfeksiyonların tedavisinde de endikedir.
Kontr.E.:Özgeçmişindeazitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST (SGOT), ALT(SGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.
Uyar.: Anjiyoödem ve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Daha çok karaciğer yolu ile elimineedildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalaraazitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrek yetmezliği olanhastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veri olmadığından, buhastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir. Gebe kadınlardasadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütü ile atılıpatılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin verilirken dikkatliolunmalıdır.
Yan E.:Anoreksi,bulantı, kusma/diyare, yumuşak dışkı, dispepsi, karında rahatsızlık(ağrı/kramp), kabızlık, gaz, psödomembranöz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.
Etkileş.:Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaalınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda,triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisiniartırabilir.
Doz Önerisi:Zitromax:Günlük tek doz olarak verilmelidir. Yiyeceklebirlikte alınabilir. Yetişkinlerde (yaşlılar dahil) Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseriagonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşanhastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1 g’dir. Tümdiğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarakverilen 1500 mg’dir. Alternatif olarak, aynı toplam doz, 5 gün süreyle, 1. gün500 mg ve daha sonraki günlerde (2’den 5. güne kadar) günde 250 mg olarakverilebilir. 45 kg’nin üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. 45 kg’ninaltındaki çocuklarda oral süspansiyon formları kullanılmalıdır. Çocuklara 3gün süreyle 10 mg/kg/gün veya alternatif olarak ilk gün 10 mg/kg, 2-5.günler 5 mg/kg olarak 5 gün içinde verilmek üzere toplam 30 mg/kg’dir.15 kg’ye kadar olan çocuklarda Zitromaxsüspansiyon dozu ölçekli kaşık kullanılarakolabildiğince hassas ölçülmelidir.Zitrotek:Günlük tek doz olarak verilmelidir. Erişkinlerde(yaşlılar dahil) Chlamydiatrachomatis veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan komplikasyonsuzhastalıkların tedavisi için doz, tek bir oral doz olarak alınan 1g’dir (2 tablet
Zocor FilmTablet
Simvastatin
Ambalaj: 10 mgx28 tablet :: 20 mgx 28 tablet :: 40 mg (Fort)x28 tablet
End.:Hiperlipidemi: Simvastatin, heterozigot familiyal hiperkolesterolemidahil primer hiperkolesterolemide (Fredrickson tip IIa), ya da kombine(miks) hiperlipidemide (Fredrickson tip IIb) dahil olmak üzere primerhiperkolesteremide yükselmiş total C, LDL-C, TG, ve apo B düzeylerinidüşürmek ve HDL-kolesterolü yükseltmek için, diyet ve öteki farmakolojikolmayan girişimler yetersiz kaldığı zaman endikedir. Koroner Kalp Hastalığı: Simvastatinkoroner kalp hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azaltma; koronerölüm riskini ve fatal olmayan miyokard enfarktüsü riskini azaltma;inme ve geçici iskemik atak riskini azaltma; koroner arter bypassgrefti ve perkutan transluminal koroner anjiyoplasti gibi miyokardialrevaskülarizasyon girişimlerine maruz kalma risklerini azaltma;koroner aterosklerozun ilerlemesini yavaşlatma yeni lezyonlarınoluşumunu ve yeni total oklüzyonların gelişmesini azaltmadaendikedir.
Kontr.E.:Simvastatinekarşı aşırı duyarlık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazlarınnedeni açıklanmayan sürekli yüksekliği, gebelik ve emzirme dönemindekontrendikedir.
Uyar.: Simvastatin nadiren miyopatiye neden olur. Çokender, miyoglobinürinin yanı sıra akut böbrek yetersizliği ilebirlikte veya akut böbrek yetersizliği olmaksızın görülen rabdomiyolizolgusu bildirilmiştir. Fazla miktarda alkol tüketen ve/veya geçmişindekaraciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Abdominalağrı, konstipasyon ve flatulens, asteni, baş ağrısı görülebilir. Miyopatiseyrek olarak bildirilmiştir. Bulantı, diyare, döküntü, dispepsi,kaşıntı ve anemi, nadir olarak rabdomiyoliz ve hepatik sarılıkdaha sonra bildirilmiştir. Nadir olarak anjiyoödem, lupus benzerisendrom, polimiyalji romatika, vaskülit, trombositopeni, eozinofili,artrit, artralji, ürtiker, ateş, al basması, dispne ve kırgınlık gibibulgulardan bazılarını içeren bir belirgin aşırı duyarlık sendromuda bildirilmiştir.
Etkileş.:Kumarinantikoagülanların etkilerinde bir miktar artış sağlar. Gemfibrozilve diğer fibratlar, niasinin (nikotinik asit) simvastatin ile birlikteverildiğinde miyopati riskini artırabilir.
Doz Önerisi: Hasta, Zocor tedavisine başlamadan önce standart bir kolesteroldüşürücü diyete alınmalı ve bu diyeti Zocor tedavisi süresince sürdürülmelidir.Hiperlipidemide genellikle, başlangıç dozu, akşam tek doz olarak verilen10 mg/gündür. Hafif-orta derecede hiperkolesterolemisi olan hastalar5 mg’lik bir başlangıç dozu ile tedavi edilebilir. Doz ayarlamaları,eğer gerekiyorsa 4 haftadan sık olmayan aralıklarla yapılmalı veen çok, akşam tek doz halinde verilen günlük 80 mg’ye kadar yükseltilmelidir
Zofer AmpulAdeka
Ondansetron
Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 ampul :: 8 mg/4 mLx1 ampul
Zofer Tablet
Ondansetron HCI
Ambalaj: 4 mgx10 tablet :: 8 mgx10 tablet.
End.:Sitotoksikkemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmalarıntedavisinde, ayrıca postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesive tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ondansetronakarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında, özelliklegebeliğin ilk üç ayında hastaya sağlayacağı terapötik yararlar fetüseolası risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Ondansetron alan annelerin bebekleriniemzirmemeleri önerilir.
Yan E.:Baş ağrısı,başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, bazan geçici,asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir.Ondansetron kalın bağırsakta geçiş süresini artırır ve bazı hastalardakabızlığa neden olabilir. Nadiren erken aşırı duyarlık reaksiyonlarırapor edilmiştir.
Doz Önerisi:Zofer dozu ve uygulama yolu kanser tedavisinin emetojenikpotansiyeline göre değişir. Zofer dozu 8-32 mg arasında değişebilir. Post-operatifbulantı ve kusmanın tedavisinde tek doz 4 mg IV verilir
Zofran Ampul
Ondansetron HCI
Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 ampul :: 8 mg/4 mLx1 ampul
Zofran Tablet
Ondansetron HCI
Ambalaj: 4 mgx6 tablet :: 8 mgx6 tablet
Zofran Zydis Hızlı Çözünen Dil üstü Tablet
Ondansetron HCI
Ambalaj: 4 mgx10 tablet :: 8 mgx10 tablet.
End.:Sitotoksikkemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmalarıntedavisinde, ayrıca postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesive tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ondansetronakarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında, özelliklegebeliğin ilk üç ayında hastaya sağlayacağı terapötik yararlarfetüse olası risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Ondansetron alan annelerin bebekleriniemzirmemeleri önerilir.
Yan E.:Baş ağrısı,başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, bazan geçici,asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir.Ondansetron kalın bağırsakta geçiş süresini artırır ve bazı hastalardakabızlığa neden olabilir. Nadiren erken aşırı duyarlık reaksiyonlarırapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde 8-32 mg’dir. Kemoterapive radyoterapi uygulanan hastalarda tedaviden hemen önce 8mg’lik doz IV yolla veya tedaviden 1-2 saat önce oral yolla uygulandıktansonra her 12 saatte bir oral yolla 8 mg’lik doz verilir. İlk 24 saattensonra günde 2×8 mg’lik dozlar 5 güne kadar uygulanabilir. Sisplatinvb. maddelerin neden olduğu yüksek dereceli emetik durumlarda kemoterapidenhemen önce 8 mg’lik IV dozu takiben 2-4 saat arayla iki kez 8 mg IV enjeksiyonuveya 24 saate kadar 1 mg/saat devamlı enfüzyon uygulanır
Zoladex Depot SC İmplant
Goserelin asetat3.6 mg
Ambalaj: Tek dozluk Subtükan İmplant, önceden doldurulmuşenjektör içeren ambalaj.
Zoladex LA SC İmplant
Goserelin asetat10.8 mg
Ambalaj: Tek dozluk Subtükan İmplant, önceden doldurulmuşenjektör içeren ambalaj.
End.:Hormonalmüdahaleye uygun prostat kanseri, premenopozal ve perimenopozal kadınlarda görülenmeme kanserinde; endometriozisin ağrı dahil semptomlarının hafifletilmesindeve endometrial lezyonların büyüklük ve sayısını azaltarak kontrol altınaalınmasında; endometriyumun ablasyonu veya rezeksiyonu öncesi inceltilmesinde; miyomların tedavisindekullanılır. Operasyon tekniğini kolaylaştırmak ve operasyondaki kan kaybınıazaltmak amacıyla cerrahiye adjuvan olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca,süperovülasyonun hazırlık aşamasında hipofizden LH salgılanmasının inhibisyonuiçin kullanılır.
Kontr.E.:GoserelinLHRH analoglarına aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Üretere ait tıkanma veya omurilikte sıkışma riskitaşıyan erkek hastalarda goserelin kullanımı dikkatle yapılmalıve hastalar terapinin ilk ayında yakından izlenmelidir. LHRH agonistlerininkullanılması kemikte mineral yoğunluğu kaybına neden olabilir.Metabolik kemik hastalığı olduğu bilinen kadınlarda dikkatlekullanılmalıdır. Teorik anlamda, gebelik sırasında LHRH agonistlerininkullanılmasıyla düşük veya fetal anomali riskinin bulunması nedeniylegoserelin gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Goserelin emzirenkadınlarda kullanılmamalıdır.
Yan E.:Deri kızarıklıkları,yüzde kızarmalar, libido azalması, memede şişme ve duyarlık, başağrısı, depresyonun da görüldüğü ruhsal durumda değişme, vajinadakuruluk görülebilir.
Doz Önerisi:Zoladex Depot: Yetişkinlerde her 28 günde bir ön abdominal duvaraenjekte edilir. Selim jinekolojik durumlarda tedavi süresi 6 aylasınırlandırılmalıdır. Endometriyumun inceltilmesi için kullanımda,4 hafta arayla olmak üzere 2 depot uygulanır. Cerrahi müdahale, 2.depotun uygulanmasını izleyen 2 hafta içerisinde yapılmalıdır(0-2 hafta). Asiste üremede, serum estradiol düzeylerinin erkenfolliküler fazdaki değerlere (yaklaşık litrede 150 pikomole) düşürülmesinisağlamak amacıyla 3.6 mg Zoladex kullanılır. Bu genellikle 7. ve 21. günler arasınaraslar.Zoladex LA: Yetişkin erkeklerde (yaşlılar dahil) hormonalmüdahaleye uygun prostat kanserinin tedavisinde Zoladex LA 10.8 mg implant, her 12 haftadabir ön abdominal duvara ciltaltı olarak enjekte edilir. Zoladex LA’nın kadınlarda ve çocuklardakullanımı önerilmez
Zolax Kapsül
Flukonazol
Ambalaj: 50 mgx7 kapsül :: 100 mgx7 kapsül :: 150 mgx2kapsül :: 200 mgx7 kapsül
Zolax Kapsül (Vajinal)
Flukonazol
Ambalaj: 150 mgx1 kapsül
End.:Tineapedis, tinea korporis, tinea kruris, tinea versikolor ve candidaenfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar ve onikomikozlarile akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Flukonazolveya buna benzer azol bileşiklerine duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.Multipl doz etkileşim çalışmaları sonuçlarına göre günde 400 mgveya daha yüksek miktarlarda multipl doz flukonazol alan hastalardaflukonazol ile beraber kullanılan terfenadin kontrendikedir.
Uyar.: Flukonazol alan özellikle ağır tıbbi sorunlarıolan hastalarda nadir olarak, ölüm dahil, ciddi hepatik toksisitedurumları gözlenmiştir. Flukonazola bağlı olabilecek karaciğerhastalığıyla uyumlu klinik bulgu ya da semptomlar gelişirse flukonazolkesilmelidir. Yüzeysel fungal enfeksiyon için tedavi edilen birhastada flukonazola bağlı olabileceği düşünülen bir deri döküntüsügörülürse, bu ajanla tedavi kesilmelidir. Şiddetli veya potansiyelolarak yaşamı tehdit edici ve beklenen yararın fetüse olası risktendaha ağır bastığı fungal enfeksiyonlar dışında, gebelikte kullanımındankaçınılmalıdır. Emziren annelerde önerilmemektedir.
Yan E.:Flukonazolile en sık görülen yan etkiler gastrointestinal yola ait semptomlardır. Bunlararasında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare, gaz ve dispepsi vardır.Gastrointestinal semptomlardan sonra en sık gözlenen yan etki deridöküntüsüdür. Flukonazole bağlı baş ağrısı ve sersemlik görülmüştür.
Etkileş.:Kumarintipi antikoagulan alan hastalarda protrombin zamanı dikkatlice izlenmelidir.Midazolamın oral uygulamasının ardından, flukonazol, midazolamınkonsantrasyonunda ve psikomotor etkilerinde belirgin bir artışa yol açmıştır.Flukonazol ile tedavi edilen hastalarda, beraberinde benzodiyazepin tedavisigerekliyse, benzodiyazepin dozunun azaltılması düşünülmeli ve hastalar uygunşekilde izlenmelidir. Flukonazol ve rifabutini beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Birlikte rifampisin verilen hastalarda flukonazoldozunda bir yükseltme düşünülmelidir. Flukonazol ile beraber sisapriduygulanan hastalarda torsade de pointes’i de içeren kardiyak olaylarrapor edilmiştir. Flukonazol ve takrolimusu beraber kullanan hastalardikkatlice izlenmelidir. Yüksek doz teofilin kullanan veya artmışteofilin toksisite riskinde olan hastalarda flukonazol kullanımısırasında, teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir ve toksisitebulguları gelişirse tedavi gerektiği gibi değiştirilmelidir.
Doz Önerisi: Tinea pedis, korporis, kruris ve kandida enfeksiyonlarınıiçeren dermal endikasyonlarda 2-4 hafta süreyle haftada 1 kez 150mg uygulanır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.Dermatomikozis için günde 50 mg tek doz verilir, terapiye 14-28 gündevam edilir. Onikomikoz için önerilen doz, haftada 150 mg tek dozdur.Tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadardevam ettirilmelidir. Vajinal kandidiyazis tedavisinde tek bir doz(150 mg) oral yoldan uygulanır
Zoltem Ampul
Ondansetron
Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 ampul :: 8 mg/4 mLx1 ampul
Zoltem FilmTablet
Ondansetron
Ambalaj: 4 mgx6 tablet :: 8 mgx6 tablet
End.:Sitotoksikkemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmalarıntedavisinde, ayrıca postoperatif bulantı ve kusmanın önlenmesive tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Ondansetronakarşı aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.
Uyar.: Gebelik sırasında, özelliklegebeliğin ilk üç ayında hastaya sağlayacağı terapötik yararlarfetüse olası risklerini dengelemedikçe kullanılmamalıdır. Ondansetron alan annelerin bebekleriniemzirmemeleri önerilir.
Yan E.:Baş ağrısı,başta ve epigastriumda kızarma ve sıcaklık duygusu, bazan geçici,asemptomatik aminotransferaz artışları gibi yan etkiler görülebilir.Ondansetron kalın bağırsakta geçiş süresini artırırve bazı hastalarda kabızlığa neden olabilir. Nadiren erken aşırıduyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Doz Önerisi: Zoltem Ampul: Kemoterapi ve Radyoterapi:Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklarda Zoltem dozu günde8-32 mg arasında değişebilir. Ameliyat Sonrası Bulantıve Kusma: Yetişkinlere anesteziden 1 saat önce 8 mg oralolarak verilebilir. Bunu 8 saat arayla 8 mg’lik iki doz izler. Ameliyatsonrası bulantı ve kusma tedavisi için tek bir 4 mg’lik doz yavaş IVenjeksiyon yoluyla uygulanır. Zoltem Film Tablet: Ortaderecede emotojenik etkiye sahip kanser kemoterapisine bağlı bulantıve kusmaların önlenmesinde: Erişkin dozu 2×8 mg (16mg/gün) olarak önerilmektedir. İlk dozun kemoterapi seansından 30dakika önce ve izleyen dozun bundan 8 saat sonra alınması önerilmektedir.Radyoterapi nedeniyle gelişen bulantı ve kusmanınönlenmesinde: Önerilen doz 3×8 mg (24mg/gün) şeklindedir. Tüm vücut radyoterapisi: Her seanstan1 veya 2 saat önce 8 mg şeklinde alınması önerilmektedir. Yüksektek doz abdominal radyoterapi: Her seanstan 1 veya 2 saatönce 8 mg şeklinde alınması ve izleyen dozların 8’er saat arayla yine8 mg şeklinde alınması önerilmektedir. Radyoterapi seansı bittikten sonra 1-2gün daha 3×8 mg (24 mg/gün) şeklinde alınması önerilmektedir. Postoperatif bulantı vekusmanın önlenmesinde: Anestezi uygulamasından 1 saat önce 16 mg dozundaalınması önerilmektedir
Zomacton Flakon
Somatropin
Ambalaj: 4 IUx1 flakon ve 1 çözücü ampul, 5 flakon ve 5 çözücüampul : 12 IUx1 flakon ve 1 çözücü ampul, 5 flakon ve 5 çözücüampul
End.:Çocuklarda:Büyüme hormonu yetersizliğine bağlı büyümegeriliği, Turner Sendromu, Puberte öncesi çocuklarda kronik böbrekhastalığına bağlı büyüme gecikmesi. Erişkinlerde: Bilinenhipotalamo-hipofizer hastalıkla beraber büyüme hormonu yetersizliğive iki dinamik büyüme hormonu stimülasyon testi sonucu belirlenmişbüyüme hormonu eksikliği.
Kontr.E.:Aktif maligntümör şüphesi olanlarda kontrendikedir. İntrakraniyal tümörüninaktif olması ve anti-tümöral tedavinin büyüme hormonu tedavisinebaşlanmadan tamamlanmış olması gereklidir. Tümörün nüks ettiğini gösterenbulgular varsa büyüme hormonu tedavisi kesilmelidir. Kronik böbrekyetmezliği olan çocuklarda böbrek transplantasyonundan önce büyümehormonu tedavisi kesilmelidir. Gebelik ve emzirme döneminde büyümehormonu tedavisi önerilmez. Somatropine aşırı duyarlığın olduğudurumlarda kontrendikedir.
Uyar.: Somatropin, büyüme hormonu eksikliğive tedavisi konusunda bilgi ve deneyimi olan uzman hekimler tarafındankullanılmalıdır. Çocuklarda iskelet büyümesinin stimüle edilmesiepifiz diskleri kapanıncaya kadar olmaktadır. Gebelik sırasındakullanılmamalıdır. Tedavi sırasında gebe kalınması durumundasomatropin tedavisi kesilmelidir. Somatropinin anne sütüne geçebileceği olasılığıgöz ardı edilmemelidir.
Yan E.:Periferiködem şeklinde sıvı retansiyonu görülür ve özellikle erişkinlerdekarpal tünel sendromu görülebilir. Nadiren erişkinlerde hafif şiddetteartralji, kas ağrısı ve parestezi görülebilir.
Etkileş.: Somatropinin adrenokortikoidler,glukokortikoid ya da kortikotropin ile birlikte kullanımı ilacaalınacak yanıtı engelleyebilir. Anabolik steroidler, androjenler,estrojenler ya da tiroid hormonları ile birlikte aşırı dozda somatropinkullanımı ise epifiz kapanmasını hızlandırabilir.
Doz Önerisi: Doz ve uygulama programı her hastaya göre ayrıdüzenlenmelidir. Genellikle, haftada 0.5-0.7 IU/kg’lik bir dozun(0.185 mg/kg-0.26 mg/kg veya vücut yüzey alanına göre 14.8 IU/m2-20.7IU/m2) 6-7 kez SC uygulanması önerilir. Günlük enjeksiyon,0.07-0.1 IU/kg’dir. Bir haftada toplam 0.81 IU/kg ve günde 0.116 IU/kg dozunüstüne çıkılmamalıdır. Genellikle birkaç yıl süren tedavi dönemi,ulaşılabilecek maksimum terapötik yarara göre düzenlenir. Çözücülerbenzil alkol içerdiğinden, duyarlı kişilerde preparat bu çözücülerlesulandırılmamalıdır
Zometa Flakon
Zoledronik asit
Ambalaj: 4 mgx1 flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü.
End.: Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisi ile standartantineoplastik tedaviyle birlikte solid tümörlerin osteolitik, osteoblastik vekarışık kemik metastazlarının ve multipl miyelomun osteolitik lezyonlarınıntedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Zoledronik asit veya diğer bifosfonatlara karşı klinikteanlamlı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.:Bifosfonatlarınböbrek fonksiyon bozukluğu raporlarıyla ilişkisi vardır. Serum kreatinindüzeyinde yükselme beklentisi ve ağır böbrek yetersizliği olan hastalardaverilerin olmayışı nedeniyle, bu hastalarda elde edilecek yararlarırisklerinden daha fazla değil ise, kullanımı önerilmez. Ağır karaciğeryetersizliği olan hastalardaki klinik veriler sınırlı olduğundan, bu hastapopülasyonu için spesifik öneriler vermek mümkün değildir. Anneye yararınfetusa riskten ağır bastığı durumlar dışında zoledronik asit gebelik sırasındakullanılmamalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlar tarafından kullanılmamalıdır.
Yan E.: IV uygulamada en yaygın yan etki vücut ısısınınartışıdır. Bazan ateş, titreme ve kemik ve/veya kas ağrıları ile grip-benzeribir sendrom bildirilmiştir. İntravenöz enfüzyonunun ardından, bazan bulantıve kusma gibi gastrointestinal reaksiyonlar bildirilmiştir. Enfüzyon yerindekızarıklık ve şişme gibi lokal reaksiyonlar da gözlemlenmiştir. Bazıdurumlarda cilt döküntüsü, kaşıntı ve göğüs ağrısı gözlemlenmiştir. Çok enderolarak konjunktivit ve hipomagnezemi olguları bildirilmiştir.
Etkileş.:Bifosfonatlaraminoglikozidler ile birlikte uygulandıklarında, her iki ilacın da aditifetkisinin olabileceği ve bunun sonucunda gerekenden daha uzun süre daha düşükserum kalsiyum düzeyi oluşabileceği göz önüne alınarak dikkatli olunmalıdır.Tedavi sırasında hipomagnezemi gelişme olasılığına karşı da dikkatliolunmalıdır.
Doz Önerisi:Kemikmetastazlarının tedavisi ve standart antineoplastik tedaviyle birlikteosteolitik lezyonlarının tedavisi: Erişkinlerve yaşlılarda kemik metastazlarının tedavisinde ve osteolitik lezyonlarınıntedavisinde önerilen doz, her 3 ile 4 haftada bir 4 mg Zometa’nınsteril enjeksiyonluk su ile hazırlanmış ve daha sonra seyreltilmiş (100 mL %0.9sodyum klorür veya %5 glukoz çözeltisi ile seyreltilmiş), 15 dakikalık birIV enfüzyon ile uygulanmasıdır. Maligniteyebağlı hiperkalsemi tedavisi: Erişkinlerve yaşlılarda hiperkalsemide önerilen doz, 4 mg Zometa’nınsteril enjeksiyonluk su ile hazırlanmış ve 50 mL %0.9 sodyum klorür veya %5glukoz çözeltisi ile seyreltilmiş, 15 dakikalık tek IV enfüzyon ileuygulanmasıdır. Hastaların yeteri kadar hidrate olduğundan emin olmak için Zometauygulanmadan önce hidrasyon durumu değerlendirilmelidir
Zomig FilmTablet
Zolmitriptan
Ambalaj: 2.5 mgx3 tablet.
Zomig Rapimelt Hızlı EriyenTablet
Zolmitriptan
Ambalaj: 2.5 mgx2 tablet.
End.:Auralıveya aurasız migren ataklarının akut tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Zolmitriptanaaşırı duyarlığı olanlarda, kan basıncı kontrol altında olmayan hipertansiyonolgularında, iskemik kalp hastalığında, koroner spazm/prinzmetal anjinaolgularında kontrendikedir.
Uyar.:Yalnızca,migren tanısı konmuş hastalarda kullanılmalı ve önemli olabilecek diğer nörolojikdurumların bulunmadığına dikkat edilmelidir. Gebe kadınlarda yalnızca,annede elde edilecek yararların, fetüsün karşı karşıya kalabileceğirisklerden açıkça daha fazla olması durumunda kullanılmalıdır. Emziren annelerde kullanılmasısırasında dikkatli olunmalıdır. Hastaların araç ya da makine kullanma yeteneğinibozma olasılığı yoktur ancak, somnolans görülebileceği dikkate alınmalıdır.
Yan E.:Olası yanetkilerin, dozun alınmasını izleyen 4 saat içinde görünme eğilimi vardır vebunlar, tekrarlanan dozlardan sonra sıklaşmaz. Çok nadir olgularda anjinapektoris ve miyokard enfarktüsü rapor edilmiştir. En çok bildirilen yan etkilerbulantı, göz kararması, somnolans, sıcaklık hissi, asteni, ağız kurumasıdır.
Etkileş.:Zolmitriptantedavisini izleyen 12 saat içinde diğer 5HT1B/1D agonistlerialınmamalıdır. Bir MAO-A inhibitörünün alınmasından sonraki 24 saat içindekullanılacak zolmitriptan miktarı, 7.5 mg’yi aşmamalıdır. Simetidin kullananhastalarda 24 saatte maksimum 5 mg zolmitriptan kullanılması önerilir.Fluvoksamin ve kinolon grubu antibiyotikler (siprofloksasin gibi) ile de aynışekilde doz azaltılması önerilir.
Doz Önerisi: Bir migren atağının tedavisinde önerilen doz 2.5 mg’dir.Eğer semptomlar devam eder veya 24 saat içinde tekrarlarsa, alınacak ikinci birdozun etkili olduğu gösterilmiştir. İkinci bir doz gerekiyorsa bu, başlangıçdozundan en az 2 saat sonra alınmalıdır. Eğer hasta 2.5 mg’lik dozlardan tatminedici bir yarar görmüyorsa, daha sonraki ataklar 5 mg’lik Zomig dozlarıyla tedavi edilebilir. Dozunalınmasını izleyen 1 saat içinde anlamlı bir etki görülür. Migren atağısırasında alındığı zaman da aynı derecede etkili olan Zomig tabletlerin, migren atağı başladıktansonra mümkün olan en kısa sürede alınması önerilir. Tekrarlayan ataklarkarşısında 24 saat içinde alınacak total Zomig miktarı 15 mg’yi aşmamalıdır.Zomig Rapimelt Hızlı Eriyen Tablet: Bir migren atağının tedavisindeönerilen ZomigRapimelt dozu 2.5mg’dir. ZomigRapimelt Tablet hastanın dilinin üstüne yerleştirildikten sonra hızlaerir ve tükürük yardımıyla yutulur. Zomig Rapimelt ağızda eriyen tablet alınırken su içmek gereklideğildir
Zoprol MikropelletKapsül
Lansoprazol
Ambalaj: 30 mgx14 kapsül
End.:Duodenalülser, gastrik ülser, reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde, Zollinger-Ellisonsendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisindeve Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Lansoprazolekarşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Etki ve emniyeti belirlenmediğindengebelerde, emzirenlerde ve 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.Hepatik yetmezliği olanlarda doz 30 mg’yi aşmamalıdır.
Yan E.:En çokraslanan advers etkiler diyare, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı vekonstipasyondur. Abdominal ağrı, baş ağrısı, flu sendromu, ağrı,sırt ağrısı, göğüs ağrısı ve enfeksiyon, diyare, gastrointestinalanomali (polip), kusma, diş bozukluğu, bulantı, gastroenteritis, rektalbozukluk, artralji görülmüştür. Anafilaksi dahil kızarıklık, prüritve aşırı duyarlık reaksiyonları rapor edilmiştir.
Etkileş.:Teofilinlebirlikte kullanımı teofilin dozunda ayarlama gerektirebilir. Sukralfattanen az yarım saat önce kullanılmalıdır. Ketokonazol, ampisilin esterleri,demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.
Doz Önerisi: Duodenum ülserinde günde 1 kez 1 kapsül verilir;tedavi süresi 4 haftadır. Mide ülserinde günde 1 kez 1 kapsül verilir;tedavi süresi 4 haftadır, gerekirse 2-4 hafta daha devam edilir.Reflü özofajitte (erozyon ve ülserlerin endoskopik olarak belirlendiğidurumlarda) günde 1 kez 1 kapsül kullanılır; tedavi süresi 4-8 haftadır,8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir. Nükseden erozif özofajitli hastalarda8 haftalık ek bir tedavi daha düşünülmelidir. Hipersekresyon durumlarında(Zollinger-Ellison Sendromu) günde 1 kez 2 kapsül kullanılır; gerektiğindegünlük doz 4-6 kapsüle yükseltilebilir. 90 mg’nin üzerindeki günlükdozlarda toplam doz, ikiye bölünerek verilmelidir. Yaşlılarda dozayarlamasına gerek yoktur. Kapsüller aç karnına, çiğnenmeden ya daezilmeden kullanılmalıdır
Zoprotec Film Tablet
Zofenopril kalsiyum
Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 tablet.
End.:Hafif veorta derecede esansiyel hipertansiyon tedavisinde ve hemodinamik olarak stabil,kalp yetmezliği belirti ve semptomları olan akut miyokard enfarktüslühastaların tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Zofenoprilkalsiyum veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlılığı olanlarda, daha önceACE inhibitörü tedavisine bağlı anjionörotik ödem hikayesi olanlarda,kalıtımsal/idiyopatik anjiyonörotik ödem, şiddetli karaciğer bozukluğu,gebelik, laktasyon döneminde, etkin olarak kontrasepsiyon uygulayanlardışındaki doğurgan dönemdeki kadınlarda, bilateral renal arter stenozu veya tekböbreklilerde unilateral renal arter stenozu.
Uyar.: Özellikle ilk dozdan sonra kan basıncında belirgin birdüşmeye neden olabilir. Renovasküler hipertansiyonlu ve önceden varolanbilateral renal arter stenozu veya tek böbreklilerde tek böbreğe giden arterdestenozu olan hastaların ACE inhibitörleriyle tedavisi sırasında şiddetlihipotansiyon riskinde artma vardır. Ender olarak, ACE inhibitörü kullananlarda,desensitizasyon sırasında veya böcek sokmasından sonra hayatı tehdit edenanafilaktik reaksiyonlar yaşadıkları bildirilmiştir. Yüz, ekstremiteler,dudaklar, mukoz membranlar, dil, glotis ve/veya larenksin anjiyoödemi, ACE inhibitörü kullanan hastalarda oluşabilir ve en sık tedavinin ilk haftalarında ortayaçıkar. Zoprotec tedavisi sırasında, Zoprotec’inkesilmesiyle kaybolan, kuru ve üretken olmayan bir öksürük oluşabilir. ACEinhibitörleri, genel cerrahi girişimler veya anestezi sırasında hastalardahipotansiyon veya hatta hipotansif şoka yol açabilirler. Araç veya makinekullanırken bazan baş dönmesi, uyuklama ve yorgunluk hissinin oluşabileceğidikkate alınmalıdır.
Yan E.:Başdönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, öksürük, bulantı/kusma ve ender olarak, raş,kas krampları, güçsüzlük görülebilir.
Etkileş.:Potasyumtutucu diüretikler veya potasyum suplemanları, trombolitik ajanlar,diüretikler, lityum, anestezik tıbbi ürünler, narkotik ilaçlar/antipsikotikler,antihipertansif ajanlar, simetidin, siklosporin, allopurinol, insülin veya oralhipoglisemik ajanlar, yüksek-akış diyaliz membranlarıyla hemodiyaliz,sitostatik veya immunosupresif ajanlar, sistemik kortikosteroidler veyaprokainamid ile kombinasyonu önerilmez. Steroid olmayan antienflamatuvar,sempatomimetikler, alkol ile kombinasyonu dikkat gerektirir.
Doz Önerisi: Yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle birliktealınabilir. Dozlama hastanın terapötik cevabına göre titre edilmelidir. Hacimveya tuz deplesyonu olmayan hastalara tedaviye günde bir kez 15 mg ilebaşlanmalı ve optimal kan basıncı kontrolü sağlanıncaya kadar yukarıya doğrutitre edilmelidir. Olağan etkin doz günde bir kez 30 mg’dir. Maksimum doz, birveya ikiye bölünmüş dozlarda günde 60 mg’dir
Zostex Tablet
Brivudin
Ambalaj: 125 mgx7 tablet.
End.:Akutsemptomları iyileştirmek ve postherpetik nöralji (PHN) süresini azaltmak içinimmünokompetan erişkinlerde herpes zosterin erken tedavisi için endikedir.
Kontr.E.:Brivudinekarşı aşırı duyarlılık olgularında kullanılmamalıdır. Kütanöz belirtileri tamolarak ortaya çıkmışsa kullanılmamalıdır. 5-fluorourasil (5-FU) ve diğer5-fluoropirimidinlerle (örn. floksuridin ve tegafur) ile birliktekullanılmamalıdır. Kanser kemoterapisi veya immünosupresif tedavi gören immünsistemi bozuk hastalarda açıklanan doz rejiminde kullanımı önerilmez.Brivudinin güvenirliği ve etkinliği çocuklarda yeteri kadar belirlenmemiştir vedolayısıyla kullanımı endike değildir.
Uyar.: Brivudin, 5-FU’ya aşırı maruziyet ve toksisite artışınayol açar. Brivudin ve 5-fluorourasil (veya tegafur ve floksuridin gibi diğer5-fluoroprimidinler) birlikte uygulanmamalıdır ve 5-fluoroprimidin içerenilaçlarla tedaviye başlamadan önce minimum 4 haftalık bir ara gözlenmelidir. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.Hayvan deneyleri brivudinin süte geçtiğini göstermiştir. Emziren annelerdekullanılmamalıdır. Araba kullanırken veya makinelerle çalışırken, enderolgularda baş dönmesi ve uyuklama yaptığı göz önünde tutulmalıdır.
Yan E.:Bulantı,baş ağrısı, mide bozukluğu ve kusma bazı durumlarda bildirilmiştir.
Etkileş.: Bildirilen bir etkileşmesi yoktur.Birlikte yiyecek alımı brivudin emilimini anlamlı olarak etkilememektedir.
Doz Önerisi: 125 mg’lik bir tablet, yedi gün boyunca günde bir kezalınmalıdır. Tedaviye mümkün olan en kısa sürede, tercihen kütanöz belirtilerinortaya çıktığı 72 saat içinde başlanmalıdır. Tabletler her gün yaklaşık aynızamanda alınmalıdır
Zovatin FilmTablet
Simvastatin
Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 40 mgx30tablet.
End.:Hiperlipidemi: Heterozigot familiyal hiperkolesterolemi dahilprimer hiperkolesterolemide (Fredrickson tip IIa) ya da kombine(miks) hiperlipidemide (Fredrickson tip IIb) dahil olmak üzere primerhiperkolesteremide yükselmiş total  C, LDL-C, TG, ve apo B düzeylerini düşürmek, ve HDL-kolesterolü yükseltmek için, diyet ve öteki farmakolojik olmayangirişimler yetersiz kaldığı zaman endikedir. Koroner Kalp Hastalığı: Koronerkalp hastalığı olan kişilerde ölüm riskini azaltma; koroner ölüm riskinive fatal olmayan miyokard enfarktüsü riskini azaltma; inme ve geçiciiskemik atak riskini azaltma; koroner arter bypass grefti ve perkutantransluminal koroner anjiyoplasti gibi miyokardial revaskülarizasyongirişimlerine maruz kalma risklerini azaltma; koroner aterosklerozunilerlemesini yavaşlatma, yeni lezyonların oluşumunu ve yeni totaloklüzyonların gelişmesini azaltmada endikedir.
Kontr.E.:Simvastatinekarşı aşırı duyarlık, aktif karaciğer hastalığı veya serum transaminazlarınnedeni açıklanmayan sürekli yüksekliği, gebelik ve emzirme dönemindekontrendikedir.
Uyar.: Simvastatin nadiren miyopatiye neden olur. Çokender, miyoglobinürinin yanı sıra akut böbrek yetersizliği ilebirlikte veya akut böbrek yetersizliği olmaksızın görülen rabdomiyolizolgusu bildirilmiştir. Fazla miktarda alkol tüketen ve/veya geçmişindekaraciğer hastalığı öyküsü bulunan hastalarda ilaç dikkatle kullanılmalıdır.
Yan E.:Abdominalağrı, konstipasyon ve flatulens, asteni, baş ağrısı görülebilir. Miyopatiseyrek olarak bildirilmiştir. Bulantı, diyare, döküntü, dispepsi,kaşıntı ve anemi, nadir olarak rabdomiyoliz ve hepatik sarılıkdaha sonra bildirilmiştir. Nadir olarak anjiyoödem, lupus benzerisendrom, polimiyalji romatika, vaskülit, trombositopeni, eozinofili,artrit, artralji, ürtiker, ateş, al basması, dispne ve kırgınlık gibibulgulardan bazılarını içeren bir belirgin aşırı duyarlık sendromuda bildirilmiştir.
Etkileş.:Kumarinantikoagülanların etkilerinde bir miktar artış sağlar. Gemfibrozilve diğer fibratlar, niasinin (nikotinik asit) simvastatin ile birlikteverildiğinde miyopati riskini artırabilir.
Doz Önerisi: Tedaviye genellikle 5-10 mg ile başlanır. (Diyettekihastalarda LDL-C düzeyi 190 mg/dL’nin altında ise tedaviye 5 mg ilebaşlanması, 190 mg/dL’nin üzerinde ise 10 mg ile başlanması önerilir.)Günlük miktar, akşamları tek doz olarak alınmalıdır. Daha sonra doz,her hastadan alınan yanıta göre ayarlanır
Zovirax Flakon IV
Asiklovir
Ambalaj: 250 mgx5 flakon.
Zovirax Forte Süspansiyon
Asiklovir
Ambalaj: 400 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.
Zovirax Tablet
Asiklovir
Ambalaj: 200 mgx25 tablet :: 800 mgx20 tablet
End.: Bağışıklık sorunu olan veya olmayan kişilerdeilk ve tekrarlayan HerpesGenitalis enfeksiyonların tedavive profilaksisi; bağışıklık sorunu olan kişilerde Herpes simplex (mukokutanöz)enfeksiyonların tedavi ve profilaksisi; bağışıklık sorunu olanya da enfeksiyon ve komplikasyonları açısından risk altında bulunançocukların Varicella zoster enfeksiyonu tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovirekarşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte ancak elde edilecek yararların bilinmeyenolası risklerden daha fazla olduğuna inanılan durumlarda kullanılmalıdır.Anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçtiğinden emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.
Yan E.:Deri döküntüleri,bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, baş dönmesi, konfüzyon, halusinasyonlar,somnolans, baş ağrısı ve halsizlik görülebilir.
Etkileş.:Probenisid,sistemik olarak uygulanan asiklovirin, ortalama yarılanma süresinive plazma konsantrasyon-zaman eğrisinin altında kalan alanı artırır.
Doz Önerisi:ZoviraxFlakon: Günlük doz erişkinlerde Herpes simpleks veya Varicella zoster enfeksiyonunda8 saatte bir 5 mg/kg dozunda verilir. 3 ay ile 12 yaş arası çocuklarda8 saatte bir 25 mg/m2 vücut yüzeyi dozunda enfüzyon uygulanır. Yenidoğanlardaenfüzyon için her 8 saatte bir 10 mg/kg vücut ağırlığı dozunda uygulanır. ZoviraxForte Süspansiyon: Erişkinler: GenitalHerpes Enfeksiyonu: Günde 5kez (4 saat arayla) 200 mg. Tedaviye 10 gün devam edilmelidir. Kronik Supresyon Tedavisi:Günde 2kez (12 saat arayla) 400 mg, 12 ay süreyle verilir. Herpes Simplex Mukokutanöz:Tedavi: Günde5 kez (4 saat arayla gece dozu atlanarak) 200-400 mg. Tedaviye 10 günsüreyle devam edilmelidir. Profilaksi: Günde 2 kez (12 saat arayla) 400 mg. Herpes Zoster: Günde 5 kez (4 saat arayla gecedozu atlanarak) 800 mg, 7-10 gün süre ile uygulanır. Varicella:2 yaş üzeri çocuklar: Günde 4 kez (6 saat arayla) 20mg/kg (80 mg/kg/gün) dozda verilir. Tedaviye 5 gün devam edilir. 40kg’nin üzerindeki çocuklara yetişkin dozu verilmelidir. Erişkinler ve 40 kg’nin üzerindekiçocuklar: Günde5 kez 800 mg, 5 gün süreyle verilir.Zovirax Tablet: Erişkinlerde Herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisiiçin günde 5 kez 200 mg, ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarakalınır. 5 gün devam edilir, ancak ciddi inisiyal enfeksiyonlarda süreuzatılabilir. 2 yaşın üzerindeki çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşınaltındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısı uygulanır. ErişkinlerdeHerpes zoster enfeksiyonlarının tedavisiiçin günde 5 kez, 800 mg Zovirax, yaklaşık 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarakalınmalıdır. Tedaviye 7 gün devam edilmelidir.
Zovirax Göz Merhemi
Asiklovir
Ambalaj: %3×4.5 g’lik tüp
End.:Herpessimpleks keratiti tedavisinde endikedir.
Kontr.E.:Asiklovireduyarlı olanlarda kontrendikedir.
Uyar.: Hastalar, asiklovir uygulamasındanhemen sonra geçici, hafif bir batma olabileceği konusunda uyarılmalıdır.Göz, ağız, genital organ mukozalarına uygulanması uygun değildir.Gebelikte kullanımı ancak potansiyel yararların bilinmeyen olasırisklere ağır bastığı durumlarda düşünülmelidir.
Yan E.:Uygulamadanhemen sonra geçici hafif bir batma meydana gelebilir. Yüzeysel lekelikeratopati kaydedilmiştir. Ayrıca lokal irritasyon, blefarit vekonjunktivit gibi enflamasyon kaydedilmiştir.
Doz Önerisi: Alt konjunktiva kesesi içine 10 mm’lik bir şerithalinde günde 5 kez yaklaşık 4 saatlik aralıklarla uygulanmalıdır.Tedaviye, iyileştikten sonra en az 3 gün devam edilmelidir.
Zovirax Krem
Asiklovir
Ambalaj: 50 mg/gx2 g’lik tüp.
End.:İlk ve tekrarlayangenital herpes ve herpes labialis de dahil olmak üzere herpes simplekscilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.
Kontr.E.: Asiklovire aşırı duyarlı olduğubilinenlerde kontrendikedir.
Uyar.: Gebelikte kullanımı ancak potansiyelyararların bilinmeyen olası risklere ağır bastığı durumlarda düşünülmelidir.
Yan E.: Geçici olarak hafif yanma, hafifderi kuruması, pullanma, eritem ve kaşıntı görülebilir.
Doz Önerisi: Günde 5 kez, gece dozu atlanarak, yaklaşık 4 saatlikaralıklarla uygulanmalıdır. Lezyonlara veya enfeksiyonun başlamasındansonra belirmesi beklenen lezyonlara olabildiğince erken uygulanmalıdır.Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Eğer bu süre içinde iyileşme olmazsa,tedaviye 10 güne kadar devam edilebilir
Zyban Yavaş Salımlı Film Tablet
Bupropiyon HCl
Ambalaj: 150 mgx60 tablet.
End.: Nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmayayardımcı olarak kullanılır.
Kontr.E.: Bupropiyona karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Nöbetbozukluğu olan hastalarda kontrendikedir. Halen veya öncesinde bulimia veyaanoreksia nervoza teşhisi bulunan hastalarda kontrendikedir. Bupropiyon veMAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı kontrendikedir. MAOI’lerininbırakılması ile bupropiyon tedavisine başlanması arasından en az 14 güngeçmelidir.
Uyar.:Karaciğeryetmezliği olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır ve hafif ve orta şiddetlihepatik sirozu olan hastalarda doz sıklığının azaltılması düşünülmelidir.Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi düşük dozda başlatılmalıdır.Gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olanolası riskinden büyük ise düşünülmelidir. Bupropiyon ve metabolitleri annesütü ile atılır. Bu nedenle annelerin bupropiyon alırken emzirmemesiönerilmelidir. Bupropiyon karar veya motor ve kavrama becerisi gerektirenişleri yerine getirme kabiliyetini etkileyebildiğinden, hastalar, taşıtve makine kullanmadan önce dikkatli olmalıdır.
Yan E.:Ateş, göğüsağrısı, asteni, taşikardi, vazodilatasyon, hipertansiyon, postüral hipotansiyon,ateş basması, senkop, nöbetler, uykusuzluk, tremor, konsantrasyon bozukluğu,baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, konfüzyon, halüsinasyon, ajitasyon, endişe,irritabilite, aşırı kızgınlık ve gerçeklerden uzaklaşma, anoreksia, ağızkuruluğu, bulantı ve kusma dahil gastrointestinal bozukluk, abdominal ağrı vekabızlık, deri döküntüsü, pruritus, terleme görülebilir. Aşırı duyarlıkreaksiyonlarının şiddeti ürtikerden anjiyoödem, dispne/bronkospazm ve nadirenanafilaktik şoka kadar değişebilir.
Etkileş.:Orfenadrin,siklofosfamid, ifosfamid ile birlikte uygulanacaksa dikkatli olunmalıdır.Belirli beta blokerler, antiaritmikler, SSRI, TCA ve antipsikotiklerlekombine tedavide beraberinde kullanılan ilaç en düşük doz sınırındanbaşlanmalıdır. Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ile birlikte uygulanmasıklinik aktivitesini etkileyebilir. Levodopa veya amantadin alan hastalaraberaberinde bupropiyon uygulaması dikkatle yapılmalıdır.
Doz Önerisi: Tedaviye hasta halen sigara içerkenbaşlanması önerilir ve ‘hedef sigarayı bırakma tarihi’ Zyban ile tedavinin ilk iki haftası içine,tercihen ikinci haftasına konur. Başlangıç dozu ilk üç gün için günde bir kezalınan 150 mg’dir, daha sonra doz günde iki kez 150 mg’ye artırılır. Birbiriniizleyen dozların arasında en az 8 saatlik ara olmalıdır. Maksimum tek doz 150mg’yi aşmamalıdır ve toplam günlük doz 300 mg’yi aşmamalıdır. Hastalar en az 7hafta tedavi edilmelidir
Zymafluor Tablet
Flor (sodyum florürolarak)
Ambalaj: 0.25mgx400 tablet.
End.: Diş çürümelerinin önlenmesindekullanılır.
Kontr.E.: Aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.
Uyar.: Flor takviyesi yaparken, diğerkaynaklarda bulunan (başlıca içme suyu, sofra tuzu, florürlü dişmacunları) flor miktarı dikkate alınmalı ve doz aşımından kaçınılmalıdır.Doğacak çocukta diş çürümelerini önlemek amacıyla, gebelereflor verilmesinin yararı kanıtlanamamıştır. Bu nedenle, gebelikteprofilaktik amaçlı kullanımı önerilmez.
Yan E.: Nadiren, deride hafif döküntüler(eritem, ürtiker) kaydedilmiştir.
Etkileş.: Emilimi azalacağından süt vesüt ürünleri, kalsiyum, alüminyum ve magnezyum tuzları içeren antasitlerlebirlikte kullanılmamalıdır.
Doz Önerisi: Yerel içme sularında bulunan flor miktarı dikkatealınarak, 6 ay-3 yaş arası çocuklara 1 tablet, 3-6 yaş arası çocuklara 1-2tablet, 6-16 yaş arası çocuklara 2-4 tablet verilir. Eğer gebelik ve emzirmesırasında Zymafluor kullanımına karar verilmişse, anne için önerilendoz günde 1 mg’dir (4 tablet). Anne sütüne geçiş ihmal edilebilir düzeydeolduğundan, emzirilen bebeğe günde 1 adet 0.25 mg Zymafluor verilmelidir. Çocuk uygun yaşageldiğinde, çocuğun Zymafluor Tablet’i ağzında, yanak ile dişeti arasında, bazan sağbazan da sol tarafta tutarak yavaş yavaş emmesi sağlanır. Akşamlarıgece yatmadan önce verilmesi uygundur. Uygulamadan sonra 30 dakikasüreyle yiyecek-içecek verilmemelidir. Daha küçük bebeklerde, Zymafluor tablet kırılıp çok az miktar sudaçözündürülmeli ve bir biberon ile veya mamaya karıştırılarak uygulanmalı(süt ve sütlü mamalarla birlikte verilmemelidir) ya da tek başınaverilmelidir
Zyprexa Flakon IM
Olanzapin
Ambalaj: 10 mgx1 toz flakon.
Zyprexa FilmTablet
Olanzapin
Ambalaj: 5 mgx28 tablet : 10 mgx28 tablet.
Zyprexa Velotab Ağızda ÇözünebilirTablet
Olanzapin
Ambalaj: 5 mgx28 tablet : 10 mgx28 tablet.
End.:Enjeksiyonluksolüsyon için toz, şizofreni veya manik epizod hastalarında ajitasyon vedavranış bozukluklarının hızlı kontrolünde, oral tedavi uygun olmadığındaendikedir. Klinik olarak uygunluk sağladığında parenteral tedavi derhalsonlandırılıp, oral olanzapin tedavisine başlanmalıdır. Oral formlar, şizofrenininakut ve sürek tedavisinde ve pozitif belirtilerle negatif belirtilerinönde geldiği diğer psikozlarda endikedir. Başlangıç tedavisineolumlu yanıt veren hastalarda, devam eden tedavi boyunca klinik düzelmeninsürdürülmesinde etkilidir. Bipolar bozuklukta olanzapin, orta dereceile ağır manik dönemlerin tedavisinde ve bipolar bozuklukta reküranslarınönlenmesinde endikedir.
Kontr.E.: Olanzapine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanhastalarda ve bilinen dar açılı glokom riski olan hastalarda kontrendikedir.
Uyar.: ALT ve/veya AST düzeyleri yükselmiş, hepatik yetmezlikbelirti ve semptomları olan önceden varolan azalmış karaciğer fonksiyonkapasitesine sahip, potansiyel hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilenhastalarda dikkatli olunmalıdır. Konvülziyon anamnezi veren hastalardaya da konvülziyonların eşlik ettiği hastalıkları bulunanlardadikkatle kullanılmalıdır. Gebelikte yalnızca beklenen yararlarınfetusa olası zararlarından açıkça daha üstün olduğu durumlardakullanılmalıdır. Olanzapin alan hastalara, bebeklerini emzirmemelerisalık verilmelidir. Olanzapin somnolansa neden olabildiğinden,hastalar, ilacın kendilerini olumsuz yönde etkilemediğinden eminoluncaya kadar tehlike yaratabilecek makine ve araç kullanmamalarıkonusunda uyarılmalıdır.
Yan E.: Somnolans, vücut ağırlığındaartış, göz kararması, iştah artması, periferik ödem, ortostatik hipotansiyonve hafif, geçici antikolinerjik etkiler, kabızlık, ağız kurumasıgörülebilir.
Etkileş.: Santral etkili diğer ilaçlarlave alkolle birlikte alınması sırasında dikkatli olunmalıdır. Olanzapin,levodopanın ve dopamin antagonistlerinin etkilerini antagonizeedebilir. Ancak birlikte aktif karbon medisinal verilmesi, olanzapininoral biyoyararlanımını %50-60 azaltmıştır. Birlikte sigara içilmesiya da karbamazepin alınması, olanzapin metaboliz
Zyrtec FilmTablet
Setirizin 2HCI
Ambalaj: 10mgx10 ve 20 tablet
Zyrtec Oral Damla
Setirizin 2HCI
Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik şişe
Zyrtec Şurup
Setirizin 2HCI
Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik şişe
End.:Mevsimsel allerjik rinit ve konjunktivit. kronik allerjikrinit, allerjik kaşıntılar ve idiyopatik ürtikerde endikedir.
Kontr.E.: Setirizine karşı duyarlı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Taşıt ve tehlikeli makine kullananlardaönerilen dozlar aşılmamalıdır. Uyuşukluk yapabileceği düşünülerektedbirli olunmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda kullanım güvenirliğikanıtlanmamıştır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz yarıya indirilmelidir.
Yan E.: Psikomotor fonksiyonlarla ilgili objektif testlerdesetirizinle raslanan sedasyon sıklığının plasebodaki kadar olduğuanlaşılmıştır. Nadir olarak aşırı duyarlık, baş ağrısı, uyku hali,ajitasyon, ağız kuruluğu ve gastrointestinal yakınmalar gibi hafifve geçici yan etkiler bildirilmiştir.
Etkileş.:Alkolle birlikte ve diğersedatiflerle aynı zamanda kullanılmaz.
Doz Önerisi:ZyrtecFilm Tablet: Yetişkinlerde ve 30 kg’ninüstündeki çocuklarda günde tek doz halinde 10 mg’lik bir tablet alınmasıönerilir. 2-12 yaş arasındaki ve 30 kg’nin altındaki çocuklarda günde tek dozhalinde 5 mg alınması yeterlidir. İlacın akşam yemeklerinde bir miktar sıvı ilealınması önerilmektedir. Saman nezlesinde genellikle 3-6 haftalık bir tedaviyeterlidir. 2-12 yaş (30 kg’nin altında) arası çocuklarda ½ tablet (5 mg), 30kg’nin ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda ve erişkinlerde 1 tablet önerilir.Zyrtec OralDamla: 30 kg’ninüzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde günde tek doz 20 damla; 30kg’nin altındaki 2-12 yaş arası çocuklarda günde tek doz 10 damla uygulanır.ZyrtecŞurup: 30 kg’ninüzerindeki çocuklarda ve yetişkinlerde günde tek doz 2 ölçek; 30kg’nin altındaki 2-12 yaş arası çocuklarda günde tek doz 1 ölçek
Zyvoxid Enfüzyon Solüsyonu
Linezolid
Ambalaj: 600 mg/300 mLx1 enfüzyon torbası.
End.:Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu, vankomisine-dirençli Enterococcus faeciumenfeksiyonları (bakteriyeminin eşlik ettiği olgular da dahil), nozokomiyalpnömoni, deri ve deri yapılarına ait komplike enfeksiyonlar, deri ve deriyapılarına ait komplike olmayan enfeksiyonlar ve toplumdan edinilmiş pnömoni.
Kontr.E.:Linezolidekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.
Uyar.: Linezolid alan hastalarda miyelosüpresyon (anemi,lökopeni, pansitopeni ve trombositopeni dahil) rapor edilmiştir. Tam kansayımı, linezolid alan hastalarda, özellikle iki haftadan daha uzun süreylekullananlarda, daha önceden miyelosüpresyonu olanlarda, birliktemiyelosüpresyon yapan başka ilaç alanlarda, kronik enfeksiyon için daha önceveya birlikte antibiyotik tedavisi alanlarda, haftada bir izlenmelidir.Miyelosüpresyon gelişen veya şiddeti artan hastalarda linezolid tedavisininkesilmesi düşünülmelidir. Antibakteriyel ajanların (linezolid dahil) hemenhepsiyle, ciddiyeti hafiften, yaşamı tehdit eden dereceye kadar değişebilenpsödomembranöz kolit rapor edilmiştir. Gebelik sırasında, olası yararın, olasırisklerden daha baskın görülmesi halinde uygulanmalıdır. Anne sütüne geçipgeçmediği bilinmemektedir; emziren annelere verildiğinde dikkat edilmelidir.
Yan E.:En sıkbildirilen advers etkiler diyare, baş ağrısı ve bulantıdır. Daha az sıklıklabildirilen advers etkiler kusma, uykusuzluk, kabızlık, döküntü, sersemlik veateştir. Oral moniliazis, vajinal moniliazis, hipertansiyon, dispepsi, lokalizekarın ağrısı, kaşıntı ve dilde renk değişikliği Faz 2 ve Faz 3 çalışmalardarapor edilmiştir.
Etkileş.:Linezolidmonoamin oksidazın geri dönüşümlü, selektif olmayan inhibitörüdür. Bu nedenleadrenerjik ve serotonerjik ajanlarla etkileşme potansiyeli vardır. Linezolidkullanan bazı bireylerde, indirekt etkili sempatomimetik ajanlara, vazopressörveya dopaminerjik ajanlara baskılayıcı cevaplarda geri dönüşümlü bir artışoluşabilir. Dopamin veya adrenalin gibi adrenerjik ajanların başlangıç dozlarıdüşük tutulmalı ve istenen cevabı elde edene kadar titre edilmelidir.Linezolidi diğer serotonerjik ajanlarla birlikte kullanan hastalar için,serotonin sendromunun belirti ve bulguları (örn. hiperpireksi, bilişimbozukluğu) konusunda uyanık olunmalıdır. Amfoterisin-B, klorpromazin HCl,diazepam, pentamidin isotiyonat, eritromisin laktobiyonat, fenitoin sodyum vetrimetoprim, sulfometoksazol, seftriakson sodyum ile birlikte verildiğindekimyasal geçimsizlik görülmüştür. ZyvoxidIV Enfüzyon Solüsyonu şu solüsyonlar ilegeçimlidir: %5 Dekstroz enjeksiyonu, %0.9 sodyum klorür enjeksiyonu, ringerlaktat enjeksiyonu.
Doz Önerisi: Bakteriyeminin eşlik ettiği olgular da dahil olmak üzerevankomisine dirençli Enterococcusfaecium enfeksiyonları 12 saatte bir600 mg IV veya oral, 14-28 gün. Nozokomiyal pnömoni, deri ve deri yapılarınaait komplike enfeksiyonlar, bakteriyeminin eşlik ettiği olgular da dahil olmaküzere toplumdan edinilmiş pnömoni 12 saatte bir 600 mg IV veya oral, 10-14 gün.Deri ve deri yapılarına ait komplike olmayan enfeksiyonlar 12 saatte bir 600 mgoral, 10-14 gün. Metisiline-dirençli Staphylococcusaureus enfeksiyonu olan hastalar 12saatte bir Zyvoxid 600 mg ile tedavi edilmelidir. Zyvoxid IV Enfüzyon Solüsyonu 30-120 dakika içinde intravenöz enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır. Zyvoxid yemeklerle veya aç karnına alınabilir. Zyvoxid alırkentiramin içeriği çok olan yiyecekler ve içeceklerin yüksek orandatüketilmesinden kaçınılmalıdır. Öğün başına tükettikleri tiramin miktarı 100mg’nin altında olmalıdır. Bekletilmiş peynirler, fermente veya havadakurutulmuş etler, lahana turşusu, soya sosu, fıçı biralar, kırmızı şarap gibibekletme, fermentasyon, turşu kurma, tadını artırmak için tütsülemeaşamalarından geçerek protein değişikliklerine uğramış yiyecek ve içeçekleryüksek tiramin içeren gıdalardandır. Proteinden zengin yiyeceklerin tiraminiçeriği, uzun süre bekletilirlerse veya soğukta saklanmazlarsa artabilir
 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

 
  Bugün 309 ziyaretçi (419 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=